Dane teleadresowe

 Witamy na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie. Nowe czasy stawiają przed nami nowe wyzwania i dlatego też zmuszeni zostaliśmy do zmiany strony i sposobu jej administrowania. Jej budowa potrwa jakiś czas co umożliwi elastyczne reagowanie na potrzeby i wnioski naszych gości. Mamy nadzieję, że pomimo początkowych trudności związanych z wiekiem niemowlęcym strony znajdą Państwo na niej wszystkie niezbędne informacje.
Uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres gcr@otmuchow.pl.


Pozdrawiam
Burmistrz Otmuchowa
Jan Woźniak

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

 tel.: 77 431 50 17 

        77 431 53 21

        77 431 53 05

              77 439 05 81-83

fax:  77 431 50 16 

 

 
 e-mail: umig@otmuchow.pl

strona www: www.otmuchow.pl 

 Konto Gminy Otmuchów: 71 8872 0003 0000 0260 2000 0010 

NIP: 753-00-13-735

REGON: 000529350

          

Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-01-02
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-02 14:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-06 09:40Aktualizacja dokonana przez: Artur Banasiak

Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Otmuchowie


Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-02 14:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-27 13:24Aktualizacja dokonana przez:

Struktura Organizacyjna

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-02 15:02:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Jednostki Organizacyjne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-03 00:13:04
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Jednostki pomocnicze

Jednostki pomocnicze Gminy Otmuchów.


1. Miasto Otmuchów.
2. Sołectwo Broniszowice.
3. Sołectwo Buków.
4. Sołectwo Goraszowice.
5. Sołectwo Grądy z przysiółkami Laskowice, Pasieki.
6. Sołectwo Janowa.
7. Sołectwo Jarnołtów.
8. Sołectwo Jasienica Górna.
9. Sołectwo Jodłów.
10. Sołectwo Kałków.
11. Sołectwo Kijów.
12. Sołectwo Kwiatków.
13. Sołectwo Lasowice.
14. Sołectwo Ligota Wielka.
15. Sołectwo Lubiatów.
16. Sołectwo Łąka.
17. Sołectwo Maciejowice z przysiółkiem Grodziszcze.
18. Sołectwo Malerzowice Małe.
19. Sołectwo Meszno.
20. Sołectwo Nadziejów z przysiółkiem Kamienna Góra.
21. Sołectwo Nieradowice.
22. Sołectwo Piotrowice Nyskie z przysiółkiem Krakówkowice.
23. Sołectwo Ratnowice.
24. Sołectwo Rysiowice.
25. Sołectwo Sarnowice.
26. Sołectwo Siedlec.
27. Sołectwo Starowice.
28. Sołectwo Suszkowice.
29. Sołectwo Śliwice.
30. Sołectwo Ulanowice.
31. Sołectwo Wierzbno z przysiółkiem Zwierzyniec.
32. Sołectwo Wójcice.
33. Sołectwo Zwanowice.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-03 00:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-25 12:51Aktualizacja dokonana przez:

Charakterystyka Gminy Otmuchów

Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-02-02
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-02-02 09:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-02 09:17Aktualizacja dokonana przez: Artur Banasiak

Roboty Budowlane

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-03 09:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-24 13:55Aktualizacja dokonana przez:

Dostawy

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-03 09:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-20 11:21Aktualizacja dokonana przez:

Usługi

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-03 09:33:16
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Rozstrzygnięcia

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-03 09:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-24 13:57Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenia Rady Miejskiej w Otmuchowie

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-03 09:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-24 13:49Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenia Burmistrza Otmuchowa

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-03 09:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-24 13:37Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenia Wydziałów UM Otmuchów

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-03 09:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-24 13:30Aktualizacja dokonana przez:

Opinie RIO Opole

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-03 09:35:55
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Wykazy nieruchomości

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-03 14:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-24 13:59Aktualizacja dokonana przez:

Sprzedaż

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-04 09:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-24 14:00Aktualizacja dokonana przez:

Statut Gminy

Uchwała Nr XV/104/2008
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 12 marca 2008 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otmuchów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Gminy Otmuchów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 3

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie:

 1. Nr XXIV/202/96 z dnia 25 października 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Otmuchów.
 2. Nr XXXIX/330/98 z dnia 31 marca 1998r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Otmuchów.
 3. Nr I/4/1998 z dnia 30 października 1998 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Otmuchów.
 4. Nr II/19/1998 z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Otmuchów.
 5. Nr V/55/1999 z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Otmuchów.
 6. Nr XII/110/1999 z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Otmuchów.
 7. Nr XIV/130/1999 z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Otmuchów.
 8. Nr XXXIII/267/2001 z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Otmuchów.
 9. Nr V/38/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Otmuchów.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

 Załącznik do uchwały Nr XV/104/2008
Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 marca 2008 r.


STATUT GMINY OTMUCHÓW


Rozdział l
Postanowienia ogólne

§ 1

Gmina Otmuchów, zwana dalej Gminą, jest wspólnotą samorządową mieszkańców zamieszkujących na jej terenie, powołaną do zaspokajania ich potrzeb oraz organizacji życia publicznego na swoim tery-torium.


§ 2

1. Gmina położona jest w województwie opolskim w powiecie nyskim i obejmuje obszar 188 km2.
2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:100 000, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
3. Siedzibą organów Gminy jest miasto Otmuchów.

§ 3

1. Herbem Gminy jest biała wieża na niebieskim tle. U dołu tarczy herbowej występuje pole koloru zielonego. Stosunek wysokości herbu do szerokości wynosi 10:7. - wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
2. Barwą Gminy jest kolor jasnoniebieski.
3. Flaga Gminy, jest koloru jasnoniebieskiego, ma kształt prostokąta z herbem Gminy pośrodku, poniżej którego w otoku umieszczony jest biały napis - OTMUCHÓW. Stosunek długości flagi do jej szerokości wynosi 2:1. Szerokość herbu do szerokości flagi stanowi stosunek 1:3 - wzór flagi stanowi załącznik nr 3 do Statutu.
4. Flagę Gminy podnosi się:
a) na budynkach w których odbywają się sesje Rady Miejskiej - w czasie ich trwania,
b) w siedzibie organu wykonawczego Gminy - w dniach pracy,
c) w siedzibie organu wykonawczego i na pozostałym terenie Gminy - w czasie świąt i uroczystości lokalnych.


Rozdział II
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 4

1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są: sołectwa i miasto. Wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik nr 4 do statutu.
2. Inicjatywa w zakresie tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia jednostek pomocniczych przysługuje najmniej 10-ciu mieszkańcom danego obszaru Gminy i Burmistrzowi.
3. Utworzenie, zniesienie lub zmianę granic jednostki pomocniczej poprzedza konsultacja społeczna przeprowadzona w formie:
a) zasięgnięcia opinii zebrania wiejskiego,
b) uwzględnienia wniosków mieszkańców złożonych na piśmie.

§ 5

1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami finansowymi wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając je na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.
3. Rada Miejska corocznie w uchwale budżetowej określa wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
4. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z budżetu Gminy.

§ 6

1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady Miejskiej przez udział w sesjach Rady.
2. Zawiadamiając przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o terminie i miejscu sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady Miejskiej doręcza porządek obrad.
3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma prawo:
a) zabierać głos na sesjach Rady Miejskiej przy rozpatrywaniu poszczególnych punktów porządku obrad,
b) składać wnioski i opinie w punkcie obrad "sprawy różne".
4. Przewodniczący obrad sesji Rady Miejskiej udziela głosu przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej, na jego wniosek.

 

ROZDZIAŁ III
Jednostki organizacyjne Gminy.

§ 7


1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi załącznik nr 5 do Statutu.

§ 8

Pracą jednostki organizacyjnej kieruje jej kierownik, powoływany przez Burmistrza.

§ 9

1. Kierownik jednostki jest zobowiązany do przedkładania wszelkich informacji dotyczących działalności podległej mu jednostki na każde polecenie Burmistrza, Komisji Rewizyjnej i Rady.
2. Radni mogą zwracać się do kierownika jednostki w sprawach dotyczących realizacji zadań Rady tylko za pośrednictwem Burmistrza.

§ 10

1. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostkę organizacyjną określa Rada w uchwale o jej powołaniu.
2. Roczny budżet jednostki ustala Rada w uchwale budżetowej.
3. Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za prawidłową realizację budżetu w kierowanej jednostce oraz za powierzone jemu mienie komunalne.


ROZDZIAŁ IV
Organizacja wewnętrzna Rady Miejskiej.


§ 11


1. Rada na pierwszej sesji nowej kadencji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady i trzech Wiceprzewodniczących.
2. Zgłoszenie kandydatury do pełnienia tych funkcji wymaga uzasadnienia i zgody kandydata wyrażonej na sesji.

§ 12

Do zadań Przewodniczącego Rady w zakresie organizacji pracy Rady należy w szczególności:
1) organizowanie sesji Rady t.j.: zwoływanie, ustalanie porządku obrad, zapewnianie prawidłowego i sprawnego jej przebiegu,
2) przewodniczenie obradom,
3 ) podpisywanie uchwał Rady,
4) koordynowanie działalności komisji Rady, między innymi w zakresie powiązania planów ich pracy z tematyką sesji,
5) udzielanie upoważnień zespołom kontrolnym do przeprowadzania czynności kontrolnych,
6) informowanie na sesjach o treści wszystkich pism skierowanych do Rady w okresach międzysesyjnych,
9) zasięganie opinii komisji w sprawach z zakresu ich właściwości rzeczowej,
10) udzielanie informacji o działalności Rady i jej komisji osobiście lub przez ustanowionego pełno-mocnika.

§ 13

1. W przypadku odwołania bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada uzupełnia wakat na sesji na której nastąpi odwołanie lub stwierdzenie wygaśnięcia mandatu, lub na najbliższej sesji.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje wskazany przez niego Wiceprzewodniczący Rady.

§ 14

Rada powołuje następujące stałe komisje w składzie od 3 do 9-ciu osób:
1) Rewizyjną - kontrolującą działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy.
2) Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej - właściwą w sprawach:budżetu i podatków, inwestycji i remontów, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oraz działalności gospodarczej, dróg, komunikacji, planów zagospodarowania przestrzennego.
3) Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej - właściwej w sprawach: oświaty i wychowania przedszkolnego, kultury, kultury fizycznej i sportu, zdrowia, ochrony środowiska, opieki i pomocy społecznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej.
4) Rolnictwa i Problemów Wsi - właściwej w sprawach: rolnictwa, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i problematyki wsi.

§ 15


1. Przewodniczących Komisji wybiera Rada, natomiast ich zastępców członkowie Komisji na pierwszym jej posiedzeniu, spośród swojego grona.
2. Komisje działają na posiedzeniach.

§ 16

1. Do zadań stałych komisji Rady o których mowa w § 14 należy w szczególności:
1) opiniowanie spraw przekazanych przez Radę, jej Przewodniczącego i Burmistrza,
2) kontrola wykonania uchwał Rady,
3) współdziałanie z właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi i jednostkami pomocniczymi Gminy,
4) realizowanie inicjatywy uchwałodawczej oraz przygotowywanie projektów uchwał z zakresu swojej właściwości.
2. Tryb pracy oraz szczegółowy zakres zadań komisji określony jest w rozdziale 5 Statutu.

§ 17

Obsługę organizacyjną i kancelaryjno-techniczną komisji zapewnia Burmistrz.


Rozdział V

Tryb pracy Rady Miejskiej.

§ 18

1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie czasu i miejsca obrad,
2) ustalenie porządku obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia się radnych najpóźniej na 3 dni przed ich terminem, doręczając równocześnie porządek obrad wraz z projektami uchwał.

§ 19

1. O terminie, miejscu sesji i porządku obrad Przewodniczący Rady zawiadamia mieszkańców Gminy
w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej na 3 dni przed sesją.
2. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje przewidziane dla niej miejsce na sali obrad. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobom nie będącym radnymi. W przypadku takim może ograniczyć czas wystąpienia.

§ 20


Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych.

§ 21

Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygo- towaniu i odbyciu sesji.

§ 22

1. Na wniosek przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na: niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwą pracę.

§ 23

Sesje Rady Miejskiej zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady.

§ 24

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady przerwie obrady i wyznaczy inny termin posiedzenia, gdy liczba radnych w trakcie trwania posiedzenia zmniejszy się poniżej połowy jej ustawowego składu.


§ 25

Rada na wniosek Przewodniczącego Rady powołuje spośród radnych sekretarza obrad i powierza mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jaw-nego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 26

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły : " Otwieram ...... sesję Rady Miejskiej w Otmuchowie".
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, w przypadku braku quorum stosuje odpowiednio przepisy § 24 ust.2.

§ 27

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 28

Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przedstawienie porządku obrad,
2) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
3) sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady i informacje o stanie Gminy,
4) rozpatrzenie projektów uchwał,
5) wnioski i zapytania.

§ 29

1. Wnioski i zapytania radnych kierowane są do Burmistrza.
2. Wnioski i zapytania dotyczą spraw gminnej wspólnoty i powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem.
3. Wnioski i zapytania składa się ustnie do protokołu, lub w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady.
4. Odpowiedź na wnioski i zapytania udzielana jest w formie pisemnej przez Burmistrza lub upoważ-nione przez niego osoby, w terminie 21 dni na ręce Przewodniczącego Rady i radnych zgłaszających wnioski i zapytania.
5. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą radny może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

§ 30

1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwiera i zamyka dyskusję nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 31

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnemu uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania jego wy-stąpienia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, uniemożliwiają prowadzenie sesji lub uchybiają jej powadze, Przewodniczący Rady przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i publiczności.

§ 32

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 33

Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących :
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porządku obrad,
3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6) zarządzenia przerwy,
7) odesłania projektu uchwały do komisji,
8) przeliczenia głosów,

§ 34

1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza prze-rwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków i zapytań, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpa-trywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego.


§ 35

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę " Zamykam . ......... sesję Rady Miejskiej w Otmuchowie".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 36

1. Z przebiegu każdej sesji sporządza się protokół.
2. Przebieg sesji nagrywa się. Nagranie to przechowuje się do czasu podjęcia uchwały, o jakiej mowa w § 28 pkt. 2.

§ 37

1. Protokół z sesji powinien odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
d) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
e) ustalony porządek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujące się" oraz głosów nieważnych,
h) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§ 38

1. W trakcie obrad i nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać wnioski o sprostowanie lub uzupełnienie protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokólanta, i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej.
2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
§ 39
1. Do protokółu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
2. Odpis protokołu z sesji wraz z uchwałami Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zakończenia sesji.

§ 40

Uchwały, są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

§ 41

1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają radni, Burmistrz oraz inne osoby na mocy odrębnych przepisów.
2. Projekt uchwały winien być zgodny z zasadami techniki prawodawczej określonymi w odrębnych prze- pisach.
3. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informacje o skutkach finansowych jej realizacji.

§ 42

Uchwały Rady Miejskiej powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi i zapożyczanymi z języków obcych.

§ 43

Uchwały numeruje się uwzględniając: numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 44

1. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości, zależnie od ich treści.

§ 45

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia głosów przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

§ 46

1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady,
przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana
z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji.

§ 47

1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni
2. Przewodniczący ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do propozycji wnioskodawcy i poddaje pod głosowanie.
3. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

§ 48

1. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 49

1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 50

1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsia-
dujących, a nadto innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

§ 51

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego.

§ 52

1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o Komisji Rewizyjnej, zawarte w Rozdziale VI od § 59 do § 82.

§ 53

1. Przewodniczący Komisji stałych co najmniej raz w roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdanie z działalności komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji i zespołów powołanych przez Radę.

§ 54

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

§ 55

1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 3 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji usprawiedliwiają swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego komisji.

§ 56

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu zło-żenie wyjaśnień.

§ 57

Radny otrzymuje dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie przez niego funkcji.

§ 58

1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują Przewodniczący Rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.


Rozdział VI
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

§ 59

1. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
2. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji.

§ 60

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje prace Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności sprawowania funkcji, jego zadania wykonuje zastępca.

§ 61

Członek Komisji Rewizyjnej wyłącza się od udziału w jej czynnościach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność.

§ 62

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

§ 63

Komisja Rewizyjna wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady.

§ 64

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 65

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§ 66

Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 10 dni roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzająca - nie dłużej niż 3 dni robocze.

§ 67

1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2 i 3 wykonywane są niezwłocznie.

§ 68

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności - według kryteriów ustalonych w § 64.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 69

1. Kontroli kompleksowych dokonuje się w zespołach składających się co najmniej z dwóch członków.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego.
3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4.

§ 70

1. W razie powzięcia w toku kontroli podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika jednostki kontrolowanej (Burmistrza), wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby zatrudnionej na stanowisku z wyboru, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 71

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest udzielić ust-nych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

§ 72

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach urzędowania kontrolo-wanego podmiotu.

§ 73

1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 3 dni od daty jej zakończenia - protokół kontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
3) daty: rozpoczęcia kontroli i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych a w szczególności tezy wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole,
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 74

1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowią-zany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 75

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokółu pokontrolnego do podpisania.

§ 76

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

§ 77

1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeń,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 78

1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do dnia 31 marca każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4) wykaz analiz i kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

§ 79

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje pisemnie jej posiedzenia nie objęte planem pracy.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2 Przewodniczący zwołuje z własnej inicjatywy a także na pisemny, umotywowany wniosek:
1) nie mniej niż 5 radnych,
2) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 80

1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2. W przypadku gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków gminy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 81

1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

§ 82

Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.


Rozdział VII
Zasady działania klubów radnych

§ 83

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.
2. W ramach klubów mogą funkcjonować koła radnych.

§ 84

1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
    1) nazwę klubu,
    2) listę członków,
    3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu,
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 85

1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady,
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 86

1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2 Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków ulegnie zmniejszeniu poniżej 5 radnych.

§ 87

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 88

1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 89

1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawić swoje stanowiska na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 90

Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom warunki organiza-cyjne w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.


Rozdział VIII
Tryb pracy Burmistrza Otmuchowa

§ 91

Burmistrz Otmuchowa realizując swoje zadania kieruje się:
1) materiałami przedstawionymi przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego.
2) ekspertyzami i opiniami ekspertów i biegłych z dziedzin będących przedmiotem rozstrzygnięcia,
3) opiniami prawnymi.

§ 92

1. Burmistrz przy pomocy Urzędu Miasta zapewnia Radzie niezbędne materiały, informacje i inną pomoc związaną z działalnością Rady, jej Przewodniczącego i komisji.
2. Burmistrz udziela pomocy merytorycznej, organizacyjno-prawnej radnym w ich działalności, w szczegól-ności w pracy z wyborcami.

§ 93

Co najmniej jeden raz w tygodniu, w wyznaczonym przez siebie dniu, Burmistrz przyjmuje mieszkańców Gminy w ich sprawach indywidualnych.

 

Rozdział IX
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji Rady i Urzędu Miejskiego.

§ 94

Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:
1) protokoły z sesji,
2) protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym z Komisji Rewizyjnej,
3) rejestr uchwał Rady i uchwał komisji,
4) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
5) rejestr zapytań i wniosków radnych,
6) inne, zawierające informacje publiczne.

§ 95

Dokumenty zawierające informacje publiczne udostępnia się zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dz.u. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

§ 96

1. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek z dokumentów określonych w § 94.
2. Z dokumentów o których mowa w § 94 na żądanie zainteresowanego sporządzone zostaną kserokopie - odpłatnie.
3. Stawki odpłatności o których mowa w ust. 2 ustali Burmistrz.
Załącznik Nr 1

do Statutu Gminy Otmuchów


MAPA GMINY OTMUCHÓW

 


Załącznik Nr 2
do Statutu Gminy OtmuchówHERB GMINY OTMUCHÓW

 


Załącznik Nr 3
do Statutu Gminy OtmuchówFLAGA GMINY OTMUCHÓW


Załącznik Nr 4
do Statutu Gminy Otmuchów

Jednostki pomocnicze Gminy Otmuchów.
1. Miasto Otmuchów.
2. Sołectwo Broniszowice.
3. Sołectwo Buków.
4. Sołectwo Goraszowice.
5. Sołectwo Grądy z przysiółkami Laskowice, Pasieki i wsią Rysiowice.
6. Sołectwo Janowa.
7. Sołectwo Jarnołtów.
8. Sołectwo Jasienica Górna.
9. Sołectwo Jodłów.
10. Sołectwo Kałków.
11. Sołectwo Kijów.
12. Sołectwo Kwiatków.
13. Sołectwo Lasowice.
14. Sołectwo Ligota Wielka.
15. Sołectwo Lubiatów.
16. Sołectwo Łąka.
17. Sołectwo Maciejowice z przysiółkiem Grodziszcze.
18. Sołectwo Malerzowice Małe.
19. Sołectwo Meszno.
20. Sołectwo Nadziejów z przysiółkiem Kamienna Góra.
21. Sołectwo Nieradowice.
22. Sołectwo Piotrowice Nyskie z przysiółkiem Krakówkowice.
23. Sołectwo Ratnowice.
24. Sołectwo Sarnowice.
25. Sołectwo Siedlec.
26. Sołectwo Starowice.
27. Sołectwo Suszkowice.
28. Sołectwo Śliwice.
29. Sołectwo Ulanowice.
30. Sołectwo Wierzbno z przysiółkiem Zwierzyniec.
31. Sołectwo Wójcice.
32. Sołectwo Zwanowice.Załącznik Nr 5
do Statutu Gminy Otmuchów

Jednostki organizacyjne Gminy Otmuchów.

1. Urząd Miejski w Otmuchowie.
2. Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie.
4. Miejsko Gminny Dom Kultury w Otmuchowie.
5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Otmuchowie.
6. Centrum Usług Hotelowo-Turystycznych "Zamek" sp. z o.o. w Otmuchowie.
7. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie.
8. Szkoła Podstawowa w Otmuchowie.
9. Zespół Szkolno - Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole w Grądach.
10. Zespół Szkolno - Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole w Wójcicach.
11. Zespół Szkolno - Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole w Mesznie.
12. Zespół Szkolno - Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole w Maciejowicach.
13. Zespół Szkolno - Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole w Kałkowie.
14. Zespół Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie.
15. Gimnazjum w Otmuchowie.
16. Publiczne Przedszkole nr 1 w Otmuchowie.
17. Publiczne Przedszkole nr 2 z oddziałem żłobkowym w Otmuchowie.
18. Publiczne Przedszkole w Jasienicy Górnej.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-03 14:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-27 13:21Aktualizacja dokonana przez:

Dzierżawa

Dzierżawy proponowane przez Gminę Otmuchów

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-04 09:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-05 12:09Aktualizacja dokonana przez:

Najem

Informacje o nieruchomościach jakie Gmina Otmuchów oferuje do wynajmu

Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-01-04
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-04 09:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-05 12:14Aktualizacja dokonana przez: Artur Banasiak

Podstawowe informacje

 

POWIAT:

ząbkowicki

WOJEWÓDZTWO:

dolnośląskie

ADRES URZĘDU GMINY:

Stoszowice 97

KOD:

57-213

MIEJSCOWOŚĆ:

Stoszowice

KONTAKT SEKRETARIAT:

tel.: 74 816 45 10
  fax: 74 818 10 59 
  gmina@stoszowice.pl
  www.stoszowice.pl

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY:

Poniedziałek - 7:30 - 15:30

Wtorek - 7:30 - 15:30

Środa - 7:30 - 17:00

Czwartek - 7:30 - 15:30

Piątek - 7:30 - 14:00

NIP (URZĄD GMINY):

887 - 10 - 03 - 342

NIP (GMINA STOSZOWICE) 

887 - 16 - 35 - 220

KONTO BANKOWE (URZAD GMINY):

Bank Spółdzielczy o/Budzów nr:
14 9533 1014 2003 0000 0185 0006

KONTO BANKOWE (GMINA STOSZOWICE):

Bank Spółdzielczy o/Budzów nr:
52 9533 1014 2003 0000 0185 0001

WÓJT GMINY:

Paweł Gancarz

74/816 45 19

SKARBNIK:

Katarzyna Cichoń

74/816 45 15

SEKRETARZ:

Robert Sarna
74/816 45 11

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2012-01-09 13:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-23 08:33Aktualizacja dokonana przez:

Referaty

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-01-09 13:42:24
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23 14:32Aktualizacja dokonana przez:

2018

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-29 05:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-29 05:49Aktualizacja dokonana przez:

Stanowiska

 

STANOWISKA

1.

Paweł Gancarz

Wójt Gminy

3.

Katarzyna Cichoń

Skarbnik Gminy

3.

Robert Sarna

Sekretarz Gminy

4.

Małgorzata Chmiel 

Kierownik Referatu Rozwoju

5.

Dominika Minta

podinspektor d/s budownictwa i zamówień publicznych

6.

Leokadia Zając

podinspektord/s geodezji i gospodarki gruntami

7.

Malwina Rogólska

młodszy referent d/s obywatelskich i działalności gospodarczej

8.

Jolanta Borgula

inspektor d/s obywatelskich i obsługi rady gminy

9.

Elżbieta Piątek

inspektor d/s geodezji i gospodarki gruntami

10.

Anna Krzeszowiec

inspektor d/s księgowości i kadr

11.

Renata Szmigiel

inspektor d/s wymiaru podatków i opłat

12.

Małgorzata Korman

specjalista d/s wymiaru podatku i opłat

13.

 Małgorzata Kucharska

Inspektor d/s promocji i kultury

14.

Lucyna Borgula

inspektor d/s ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

15.

Agnieszka Benedyk

Główna księgowa

16.

Anna Badecka

podinspektor d/s budownictwa i gospodarki przestrzennej

17.

Aneta Wolan-Tomczyk

referent d/s księgowości budżetowej

18.

Alicja Kaczmarska

młodszy referent d/s księgowości budżetowej

19.

Ewelina Haber

sekretarka

20.

Zdzisława Matolicz

pracownik obsługi

21.

Jolanta Jasiczek

młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Chmiel
tel. 748164538
e-mail: malgorzata.chmiel
Data publikacji: 2012-01-09 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-07 10:38Aktualizacja dokonana przez:

Protokoły RM

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-09 23:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-13 07:07Aktualizacja dokonana przez: -

Uchwały Rady Miejskiej

Znajdziecie Państwo w tym miejscu Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie z podziałem na lata.

Uchwały z lat poprzednich 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-12 14:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-27 13:22Aktualizacja dokonana przez:

Skład Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014

Skład Rady Miejskiej w Otmuchowie

 1. Zaczyk Stanisław
 2. Stąpor Bożena
 3. Peklicz Mieczysław
 4. Wąsowicz Waldemar
 5. Brząkała Dorota
 6. Bryjka Szymon
 7. Czapiga Wiesław
 8. Koperniak Edward
 9. Łucki Sylwester
 10. Mamala Henryk
 11. Nosal Teresa
 12. Pacławski Aleksander
 13. Pajestka Teresa
 14. Piórecki Ryszard
 15. Skiba Teresa


Zaczyk Stanisław - Przewodniczący Rady Miejskiej

Stąpor Bożena - V-cePrzewodnicząca Rady Miejskiej

Wąsowicz Waldemar - V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej

Peklicz Mieczysław - V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-13 09:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-01 12:55Aktualizacja dokonana przez:

Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie

Archiwalne protokoły 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-01-13 09:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-27 13:51Aktualizacja dokonana przez:

Obwieszczenia

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-01-16 14:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 11:30Aktualizacja dokonana przez:

2011 r.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-01-16 18:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 11:31Aktualizacja dokonana przez:

2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-01-16 18:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-30 12:17Aktualizacja dokonana przez:

2011

Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-01-27
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-27 13:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-27 13:47Aktualizacja dokonana przez: Artur Banasiak

2012

Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-01-27
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-27 13:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-27 13:04Aktualizacja dokonana przez: Artur Banasiak

2011

Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-01-27
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-27 13:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-27 13:06Aktualizacja dokonana przez: Artur Banasiak

2012

Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-27 13:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-27 13:50Aktualizacja dokonana przez: Artur Banasiak

Burmistrza 2012

Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-01-02
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-01 12:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-04 15:48Aktualizacja dokonana przez: Artur Banasiak

2012

Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-01 12:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-01 12:38Aktualizacja dokonana przez: Artur Banasiak

Dostawy 2012 UM Otmuchów i jednostek organizacyjnych

Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-01-02
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-02-01 14:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-20 11:21Aktualizacja dokonana przez: Artur Banasiak

Rozstrzygnięcia 2012

Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-02-10
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-10 12:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-17 11:23Aktualizacja dokonana przez: Artur Banasiak

2012

Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-01-02
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-13 11:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-13 11:43Aktualizacja dokonana przez: Artur Banasiak

2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-20 11:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-20 11:33Aktualizacja dokonana przez:

2011

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2012-03-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-07 14:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-07 14:18Aktualizacja dokonana przez:

Protokoły z posiedzeń Komisji RM

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-07 14:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-07 14:22Aktualizacja dokonana przez:

2011

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2012-03-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-07 14:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-07 14:24Aktualizacja dokonana przez:

2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-07 14:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-07 14:32Aktualizacja dokonana przez:

Oferty Pracy

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-17 14:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-17 14:10Aktualizacja dokonana przez:

Wyniki naboru

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-17 14:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-17 14:11Aktualizacja dokonana przez:

Uchwały

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2012-04-03
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2012-04-03 13:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-09 10:11Aktualizacja dokonana przez:

Zam. pow. 14 000 euro

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-04-03 13:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-03 15:01Aktualizacja dokonana przez:

Unieważnione

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-04-03 13:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-03 13:45Aktualizacja dokonana przez:

Archiwum

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-04-03 13:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-03 13:46Aktualizacja dokonana przez:

Wybory

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-04-03 13:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-03 13:48Aktualizacja dokonana przez:

Przetargi

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-04-03 15:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-03 15:04Aktualizacja dokonana przez:

Stopka

Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Magdalena Tęsna-Pitner
tel. 748164511
e-mail: magda@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-09-10 11:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-13 14:08Aktualizacja dokonana przez:

Praca w Urzędzie Miejskim

Oferty pracy i zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Autor: A. Banasiak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-17 14:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-17 14:07Aktualizacja dokonana przez: A. Banasiak

Zasady naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2012-04-17
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-17 14:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-17 14:10Aktualizacja dokonana przez:

Radni Rady Miejskiej

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-11 12:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-12 09:35Aktualizacja dokonana przez:

Urząd Miejski

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-11 12:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-12 09:34Aktualizacja dokonana przez:

Jednostki organizacyjne, spółki

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-11 12:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-12 09:26Aktualizacja dokonana przez:

Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej wg stanu na 31-12-2011

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-11 12:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-12 09:35Aktualizacja dokonana przez:

Oświadczenia Urząd Miejski wg stanu na 31-12-2011

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-11 12:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-12 09:52Aktualizacja dokonana przez:

Oświadczenia jednostek organizacyjnych, spółek wg stanu na 31-12-2011

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-11 12:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-12 08:59Aktualizacja dokonana przez:

Oświadczenia na początek i koniec zatrudnienia - Jednostki organizacyjne, spółki

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-11 12:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-11 12:19Aktualizacja dokonana przez:

Wzory dokumentów

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-11 15:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-13 08:32Aktualizacja dokonana przez:

Regulamin Wynagradzania

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-27 13:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-27 13:07Aktualizacja dokonana przez:

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Otmuchów na lata 2004-2013

Autor: Zdzisław Cholewiński
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-20 08:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-20 08:48Aktualizacja dokonana przez: Zdzisław Cholewiński

Strategia Rozwoju Gminy Otmuchów na Lata 2004-2020

Autor: Zdzisław Cholewiński
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-20 08:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-20 08:51Aktualizacja dokonana przez: Zdzisław Cholewiński

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Otmuchów na lata 2011-2015

Autor: Zdzisław Cholewiński
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-20 08:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-20 08:53Aktualizacja dokonana przez: Zdzisław Cholewiński

Złozone w związku z odwołaniem, 30 czerwca 2012r.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-01 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-01 11:01Aktualizacja dokonana przez:

Złożone na poczatek zatrudnienia 01.07.2012r

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2012-08-01
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-01 11:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-01 11:09Aktualizacja dokonana przez:

2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2012-10-15 14:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-01 11:13Aktualizacja dokonana przez:

Przetargi i zamówienia publiczne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2012-09-07 10:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-09 13:44Aktualizacja dokonana przez:

2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-09-10 10:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 10:44Aktualizacja dokonana przez:

2011

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-09-10 10:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 10:44Aktualizacja dokonana przez:

2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-09-10 10:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 10:46Aktualizacja dokonana przez:

2011

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-09-10 10:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 10:46Aktualizacja dokonana przez:

2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-09-10 11:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 11:21Aktualizacja dokonana przez:

2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-09-10 11:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 11:21Aktualizacja dokonana przez:

Wrzesień

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-09-10 10:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 10:53Aktualizacja dokonana przez:

Październik

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-09-10 10:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 10:53Aktualizacja dokonana przez:

Wrzesień

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-09-10 10:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 10:54Aktualizacja dokonana przez:

Październik

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-09-10 10:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 10:54Aktualizacja dokonana przez:

2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-09-10 11:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 11:21Aktualizacja dokonana przez:

Wrzesień

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-09-10 10:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 10:54Aktualizacja dokonana przez:

Październik

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: 2012-09-10 10:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 10:54Aktualizacja dokonana przez:

Organy

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-09-14 15:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-14 15:35Aktualizacja dokonana przez:

Interpelacje, wnioski RG

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-29 05:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-29 05:48Aktualizacja dokonana przez:

Rostrzygnięcia

Wyniki sprzedaży, dzierżaw i najmu

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-25 09:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-05 12:10Aktualizacja dokonana przez:

Protokoły z Sesji RG

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2012-10-15 15:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-25 09:55Aktualizacja dokonana przez:

Kierownictwo Urzędu Gminy

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-15 12:19Aktualizacja dokonana przez:

Rada Gminy

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-15 12:20Aktualizacja dokonana przez:

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Jóźwiak
tel. 178600380
e-mail: ania@proart.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-15 12:20Aktualizacja dokonana przez:

2011

Marek Janikowski

Krzysztof Niebora

Artur Michałuszek

Magdalena Tęsna-Pitner

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-15 12:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 12:11Aktualizacja dokonana przez:

2011

 

Tersa Tęsna:


 Dominik Świętoń:


Elżbieta Szopian:


 Ferdynand Nosal:


Grażyna Grycaj:


Halina Maciejewska:


Henryk Marciniak:


Hipolit Gawryjołek:


Janusz Urbański:


Józef Kordas:


Józef Sekuła:


Tadeusz Kowalczyk:


Tadeusz Kubicz:


Wiesław Płonka:


Tomasz Gabriel Krzeszowiec:

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Magdalena Tęsna-Pitner
tel. 748164511
e-mail: magda@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-15 12:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-31 13:20Aktualizacja dokonana przez:

2011

Irena Pachnicz


Anna Wysocka-Leszczyńska


Bożena Szabłowska


Dariusz Radziewicz


Janusz Świstak


Danuta Mendyk


Jarosław Michalak

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2012-10-15 12:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-18 10:40Aktualizacja dokonana przez:

Archiwum
Archiwum pozostałych lat
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-15 14:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-30 12:48Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenia Wójta

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2012-10-15 15:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-31 09:30Aktualizacja dokonana przez:

Referendum - 2012

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-15 15:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 13:30Aktualizacja dokonana przez:

2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-15 15:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-15 15:28Aktualizacja dokonana przez:

Oświadczenia majątkowe

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-16 08:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-16 11:19Aktualizacja dokonana przez:

Podatki

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-16 11:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-16 11:21Aktualizacja dokonana przez:

Jednostki

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-16 11:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-16 11:25Aktualizacja dokonana przez:

Jednostki organizacyjne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-16 11:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-16 11:25Aktualizacja dokonana przez:

Jednostki pomocnicze

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-16 11:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-16 11:26Aktualizacja dokonana przez:

Stowarzyszenia i związki członkowskie

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-16 11:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-16 11:52Aktualizacja dokonana przez:

2012

Styczeń:

Luty:

Marzec:

Kwiecień:

Maj:

Czerwiec: 

Lipiec:

Sierpień:

 

Grudzień:

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2012-10-16 11:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-26 11:32Aktualizacja dokonana przez:

2011

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-08-01 11:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-01 11:40Aktualizacja dokonana przez:

Archiwum
Archiwum pozostałych lat
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-30 11:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-30 13:02Aktualizacja dokonana przez:

Parlamentarne - 2011

Informacje Wyborcze:

Informujemy, że wszelkie informacje, komunikaty, wyjaśnienia i akty prawne dotyczące głosowania, znaleść można na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej


WARUNKI UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

Spis wyborców

W dniach od 19 września do 7 października br. w Urzędzie Gminy Stoszowice będzie możliwość wglądu do spisu wyborców Gminy Stoszowice. Spis wyborców udostępniony będzie zainteresowanym osobom w REFERACIE SPRAW OBYWATELSKICH w pok. 13, w godzinach pracy Urzędu.

I. Głosowanie w miejscu pobytu czasowego

Wyborcy czasowo przebywający na terenie gminy STOSZOWICE (w tym zameldowani na pobyt czasowy), oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w REFERACIE SPRAW OBYWATELSKICH Urzędu Gminy Stoszowice (pokój nr 13) najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 4 października 2011 roku.


II. Prawo do głosowania korespondencyjnego
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 września 2011 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie (do Sejmu i do Senatu, tylko do Sejmu lub tylko do Senatu), a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a. Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania. Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia. W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta lub karty do głosowania, koperta na kartę lub karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille´a — jeżeli wyborca zażądał ich przesłania. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania lub karty do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów. Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. Głosować korespondencyjne (na zasadach przewidzianych dla wyborców niepełnosprawnych) nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

Głosowanie przez pełnomocnika

Do 29 września 2011r. należy składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Uprawnieni do złożenia wniosku są: wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat. Pełnomocnikiem może być: tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. Wyjątek: pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania zgłaszani przez komitety, jak również kandydaci w wyborach. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie osobie upoważnionej przez Wójta Stoszowic najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (tj. do dnia 7 października br.) stosownego oświadczenia lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w szpitalach oraz zakładach pomocy społecznej. Informacje na ten temat udzielane są w Urzędzie Gminy Stoszowice , POK. NR 13 lub telefonicznie pod nr tel. 74 8164513

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa [ pobierz ]

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców – na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
Stosowny wniosek należy złożyć w tut. urzędzie w REFERACIE SPRAW OBYWATELSKICH do dnia 7 października br.

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

W celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom udziału w głosowaniu, na terenie Gminy STOSZOWICE wyznaczone zostaną lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania wyborcy niepełnosprawni mogą składać do dnia 25 września 2011 roku.
 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 12:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 08:44Aktualizacja dokonana przez:

2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-19 13:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 13:45Aktualizacja dokonana przez:

Spółki prawa handlowego

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 09:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 09:28Aktualizacja dokonana przez:

Kontrole

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2012-10-22 09:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-03 14:08Aktualizacja dokonana przez:

Skrzynka Podawcza

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 10:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 10:06Aktualizacja dokonana przez:

Budżet Gminy Stoszowice

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 10:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 10:14Aktualizacja dokonana przez:

Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania:

Budowa, przebudowa, rozbiórka:
-     Formularz wniosku pozwolenia na budowę
-     Formularz wniosku pozwolenia na rozbiórkę
-     Formularz zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które zostałowydane pozwolenie na budowę lub rozbiórkę i rejestracja dziennika budowy
-     Formularz oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy
-     Formularz oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
-     Formularz oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych
-     Formularz wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę
-     Formularz wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby
-     Formularz wniosku o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
-     Formularz zgłoszenia budowy obiektów i wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
-     Formularz zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę
-     Formularz wniosku o poświadczenie oświadczenia o wysokości podatku VAT
-     Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
-     Formularz wniosku o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii
-     Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz wydanie uwierzytelnionych kopii

 Dofinansowania, dotacje:


-     Formularz wniosku o dofinansowanie projektu kulturalnego
-     Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wydawniczego
-     Formularz karty informacyjnej
-     Formularz wniosku o dofinansowanie projektu promocyjnego
-     Formularz wniosku o dofinansowanie projektu sportowo/turystycznego z budżetu gminy
-     Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych
-     Formularz wniosku o udzielenie dotacji dla szkół
-     Formularz informacji miesięcznej dla Wydziału Edukacji i Sportu w sprawie otrzymanej dotacji
-     Wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z środków budżetowych na wspieranie inicjatyw lokalnych

 Dowód osobisty:
-     Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego

 Działalność gospodarcza:
-     Formularz rejestracji działalności gospodarczej
-     Wzór oświadczenia o likwidacji działalności gospodarczej
-     Wzór pisma o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru działalności gospodarczej
-     Wzór pisma o wydanie duplikatu zaświadczenia rejestracji działalności gospodarczej

 Materiały promocyjne:
-     Formularz wniosku o przyznanie materiałów promocyjnych

 Nieruchomości i lokale użytkowe:
-     Formularz wniosku o przystąpienie do procedury przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie przetargowym
-     Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie bezprzetargowym
-     Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie przetargowym
-     Formularz wniosku o nabycie lokalu użytkowego w trybie przetargowym
-     Formularz wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości

 Mieszkania:
-     Formularz wniosku na najem lokali
-     Formularz wniosku na zamianę lokali
-     Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych

 Psy:
-     Formularz wniosku o wydanie zezwolaenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

 
Podatki:
-     Formularz informacji o gruntach (strona 1)
-     Formularz informacji o gruntach (strona 2)
-     Formularz informacji o gruntach (strona 3)
-     Formularz deklaracji na podatek rolny (strona 1)
-     Formularz deklaracji na podatek rolny (strona 2)
-     Formularz deklaracji na podatek rolny (strona 3)
-     Formularz deklaracji na podatek leśny (strona 1)
-     Formularz deklaracji na podatek leśny (strona 2)
-     Formularz przykładowego wniosku w sprawie ulg, umorzeń, rat, odroczeń podatków i opłat od osób fizycznych
-     Formularz oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą
-     Formularz informacji dotyczących podatnika i wnioskowanej pomocy
-     Formularz oświadczenia o stanie majątkowym
-     Formularz wnioski o zwrot nadpłaconej lub nienależnie zapłaconej opłaty

 Szkoły:
-     Formularz podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

 
Użytkowanie wieczyste:
-     Formularz wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych
-     Formularz wniosku o nabycie przez użytkowników (osoby fizyczne) prawa własności nieruchomości.
-     Formularz wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2012-10-22 10:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-18 09:59Aktualizacja dokonana przez:

2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 10:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 10:14Aktualizacja dokonana przez:

2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 10:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 10:14Aktualizacja dokonana przez:

Statut

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA WIEJSKA  Stoszowice
 KATEGORIA:  Statut
 NAZWA:  Statut Gminy Stoszowice
 ZAŁĄCZNIKI:   Statut_Gminy_Stoszowice.doc [180 kb] - Statut Gminy Stoszowice
  
Zalacznik_nr_1.doc [261 kb] - Załącznik nr 1 do Statutu Gminy Stoszowice

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA WIEJSKA  Stoszowice
 KATEGORIA:  Statut
 NAZWA:  Statut Urzędu Gminy Stoszowice
 ZAŁĄCZNIKI:   Statut_Urzędu Gminy_Stoszowice - Statut Gminy Stoszowice
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 10:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 14:52Aktualizacja dokonana przez:

Regulamin

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 10:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 14:43Aktualizacja dokonana przez:

Styczeń

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 11:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 11:24Aktualizacja dokonana przez:

Luty

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 11:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 11:35Aktualizacja dokonana przez:

Luty

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 11:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 11:36Aktualizacja dokonana przez:

Marzec

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 11:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 11:36Aktualizacja dokonana przez:

Kwiecień

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 11:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 11:37Aktualizacja dokonana przez:

Maj

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 11:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 11:37Aktualizacja dokonana przez:

Czerwiec

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 11:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 11:38Aktualizacja dokonana przez:

Lipiec

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 11:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 11:40Aktualizacja dokonana przez:

Sierpień

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 11:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 11:42Aktualizacja dokonana przez:

Ochrona środowiska

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 14:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 14:56Aktualizacja dokonana przez:

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 14:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-23 08:53Aktualizacja dokonana przez:

Komunikaty i inne informacje

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2012-10-22 14:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-19 13:44Aktualizacja dokonana przez:

Obwieszczenia

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2012-10-22 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-07 14:36Aktualizacja dokonana przez:

Decyzje

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2012-10-22 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-31 10:26Aktualizacja dokonana przez:

Druki

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-22 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 14:58Aktualizacja dokonana przez:

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stoszowice tworzy i prowadzi Wójt Gminy od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stoszowice jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Stoszowice na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także:
  a)      firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  b)      oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  c)      podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku i oświadczenia dostępne w załączniku.
 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w gminach, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r.
 

Załączniki:

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2012-10-22 14:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-17 12:38Aktualizacja dokonana przez:

Czystość i porządek

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2012-10-22 14:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-24 10:19Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr II/4/2002 Rady Gminy Stoszowice z dnia 12 grudnia 2002 r. - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice

rysunek studium

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-23 09:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-21 13:28Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-23 09:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-21 13:40Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr VIII/48/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mikołajów

 

 Jednolity identyfikator aktu: http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2010&poz-76&book=4

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-23 09:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-21 14:07Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenia

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 12:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 12:42Aktualizacja dokonana przez:

Zmiany

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2012-10-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-25 12:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-25 12:47Aktualizacja dokonana przez:

2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-26 12:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 12:44Aktualizacja dokonana przez:

Druki WNIOSKÓW

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-28 13:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-21 14:26Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr XX/111/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mikołajów

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

- Rocznik:

2012

- Pozycja:

3456

- Data ogłoszenia:

15 października 2012

- jednolity identyfikator aktu

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3456

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 08:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 09:00Aktualizacja dokonana przez:

Organizacje pozarządowe

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2012-10-29 10:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-13 13:03Aktualizacja dokonana przez:

Archiwum

 

 

 

Archiwum pozostałych lat

 

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 11:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-30 12:49Aktualizacja dokonana przez:

Konsultacje

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 11:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 09:10Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2012-10-29 12:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-24 17:36Aktualizacja dokonana przez:

Wyniki naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2012-10-29 12:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-14 12:58Aktualizacja dokonana przez:

Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 13:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 09:02Aktualizacja dokonana przez:

Roczny Program Współpracy

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 13:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-14 13:58Aktualizacja dokonana przez:

Druki do pobrania

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 13:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 13:19Aktualizacja dokonana przez:

Strategia rozwoju

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 13:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 13:26Aktualizacja dokonana przez:

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-29 13:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 13:28Aktualizacja dokonana przez:

Sprzedaż 2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-30 10:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-30 10:58Aktualizacja dokonana przez:

Archiwum
Archiwum pozostałych lat
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-30 11:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-30 12:56Aktualizacja dokonana przez:

Archiwum
Archiwum pozostałych lat
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Magdalena Tęsna-Pitner
tel. 748164511
e-mail: magda@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-30 12:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-31 13:22Aktualizacja dokonana przez:

Archiwum
Archiwum pozostałych lat
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-30 12:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-30 13:04Aktualizacja dokonana przez:

Archiwum

 

 

  

Archiwum pozostałych latAutor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2012-10-30 12:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-30 12:09Aktualizacja dokonana przez:

Archiwum
Archiwum pozostałych lat
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-30 12:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-30 13:11Aktualizacja dokonana przez:

Archiwum
Archiwum pozostałych lat
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-30 12:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-30 12:52Aktualizacja dokonana przez:

Archiwum
Archiwum pozostałych lat
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Michał Czuchra
tel. 748164514
e-mail: info@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-10-30 12:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-30 12:54Aktualizacja dokonana przez:

Rozstrzygnięcia 2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-05 11:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-05 11:51Aktualizacja dokonana przez:

Dzierżawa 2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-05 12:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-05 12:02Aktualizacja dokonana przez:

Dzierżawa 2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-05 12:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-05 12:03Aktualizacja dokonana przez:

Najem 2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-05 12:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-05 12:11Aktualizacja dokonana przez:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2012- 2015 z perspektywą do roku 2019” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Autor: Janina Mazek
Data wytworzenia informacji: 2012-11-08
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-08 13:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-08 13:52Aktualizacja dokonana przez: Janina Mazek

Konsultacje Spoleczne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-23 07:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-23 07:22Aktualizacja dokonana przez:

wykazy 2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-22 14:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-22 14:09Aktualizacja dokonana przez:

Listopad

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Krzysztof Zięcik
tel. 0
e-mail: k.ziecik@pronet-ssk.pl970
Data publikacji: 2012-11-29 21:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-29 21:21Aktualizacja dokonana przez:

Grudzień

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Krzysztof Zięcik
tel. 0
e-mail: k.ziecik@pronet-ssk.pl970
Data publikacji: 2012-11-30 09:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-03 14:35Aktualizacja dokonana przez:

Grudzień

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Krzysztof Zięcik
tel. 0
e-mail: k.ziecik@pronet-ssk.pl970
Data publikacji: 2012-12-03 14:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-03 14:55Aktualizacja dokonana przez:

Grudzień

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Krzysztof Zięcik
tel. 0
e-mail: k.ziecik@pronet-ssk.pl970
Data publikacji: 2012-12-11 15:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-11 15:28Aktualizacja dokonana przez:

2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-02-20 14:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-19 13:46Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr XXII/130/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia dla dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg gminnych, wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2012-12-21 15:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-21 15:08Aktualizacja dokonana przez:

2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-03 12:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-03 12:38Aktualizacja dokonana przez:

Burmistrza 2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2013-01-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-07 14:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-07 14:56Aktualizacja dokonana przez:

Sprzedaż 2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2013-01-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-07 15:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-07 15:02Aktualizacja dokonana przez:

wykazy 2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2013-01-07
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-07 15:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-07 15:04Aktualizacja dokonana przez:

2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-02-25 09:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-06 12:31Aktualizacja dokonana przez:

2014

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-01-07 08:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-07 08:33Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenia - nieruchomości

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-02-28 08:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-26 10:57Aktualizacja dokonana przez:

2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-01-09 09:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-14 12:09Aktualizacja dokonana przez:

2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-01-09 10:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 09:21Aktualizacja dokonana przez:

Rejestr Uchwał RM w Otmuchowie stanowiących prawo miejscowe

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-16 08:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-16 08:19Aktualizacja dokonana przez:

Kadencja 2006-2010

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-16 08:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-16 08:21Aktualizacja dokonana przez:

Kadencja 2010-2014

Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-16 08:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-16 08:26Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Rozstrzygnięcia 2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-17 10:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-17 10:04Aktualizacja dokonana przez:

2014

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-01-07 08:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-07 08:34Aktualizacja dokonana przez:

2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2013-01-18 12:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-18 13:00Aktualizacja dokonana przez:

Rejestry i ewidencje

Autor: Iwona Dychtoń
Data wytworzenia informacji: 2013-01-23
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-23 12:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-23 12:27Aktualizacja dokonana przez: Iwona Dychtoń

Rozstrzygnięcia 2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-28 10:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-28 10:14Aktualizacja dokonana przez:

2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-01-31 09:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-31 09:42Aktualizacja dokonana przez:

2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2013-04-16 13:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-28 13:31Aktualizacja dokonana przez:

2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-05-13 14:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-21 11:03Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4639)

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXVIII/177/2013
- organ wydający Rada Gminy Stoszowice
- data aktu: 2013-04-23
- tytuł aktu: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2013
- Pozycja: 4639
- Data ogłoszenia: 8 sierpnia 2013
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4639

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2013-09-13 09:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-20 13:20Aktualizacja dokonana przez:

2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-07-10 09:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-18 09:09Aktualizacja dokonana przez:

2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Magdalena Tęsna-Pitner
tel. 748164511
e-mail: magda@stoszowice.pl
Data publikacji: 2013-07-10 09:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-31 13:20Aktualizacja dokonana przez:

2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-07-18 09:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-18 09:26Aktualizacja dokonana przez:

2014

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2013-08-13 10:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-13 10:46Aktualizacja dokonana przez:

2014

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-01-07 08:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-07 08:32Aktualizacja dokonana przez:

2014

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-01-07 08:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-07 08:34Aktualizacja dokonana przez:

2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-01-13 11:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-13 11:36Aktualizacja dokonana przez:

2014

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-01-28 09:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-10 10:33Aktualizacja dokonana przez:

Otwarte konkursy ofert

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-02-04 08:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-04 08:52Aktualizacja dokonana przez:

2014

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-02-12 13:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-26 10:33Aktualizacja dokonana przez:

2014

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-02-17 09:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-17 10:09Aktualizacja dokonana przez:

2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-02-26 10:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-26 11:17Aktualizacja dokonana przez:

2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-02-26 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-26 11:54Aktualizacja dokonana przez:

2014

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-02-26 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-26 11:19Aktualizacja dokonana przez:

Parlament Europejski 2014

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-02-28 11:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-05 09:26Aktualizacja dokonana przez:

Oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-03-11 08:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-03 08:47Aktualizacja dokonana przez:

Samorządowe 2014

Zarządzenie Nr 78/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 03.09.2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Stoszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-03-21 09:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-20 13:25Aktualizacja dokonana przez:

2014

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-04-18 09:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-03 10:24Aktualizacja dokonana przez:

2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Magdalena Tęsna-Pitner
tel. 748164511
e-mail: magda@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-05-14 12:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-31 13:20Aktualizacja dokonana przez:

2013

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-07-03 13:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-03 13:21Aktualizacja dokonana przez:

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-07-24 09:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-24 09:58Aktualizacja dokonana przez:

Planowanie przestrzenne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-10-14 07:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-14 07:49Aktualizacja dokonana przez:

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-10-14 08:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-28 13:27Aktualizacja dokonana przez:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-10-14 08:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-28 13:24Aktualizacja dokonana przez:

PROJEKTY dokumentów planistycznych

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Baryluk
e-mail: anna.baryluk@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-10-14 08:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-16 09:26Aktualizacja dokonana przez:

DRUKI WNIOSKÓW

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-10-14 08:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-22 09:40Aktualizacja dokonana przez:

OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2014-10-14 08:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-17 11:26Aktualizacja dokonana przez:

ZARZĄDZENIA, UCHWAŁY

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-11-06 09:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-13 10:58Aktualizacja dokonana przez:

2014

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2014-12-31 12:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-31 13:00Aktualizacja dokonana przez:

2014

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Magdalena Tęsna-Pitner
tel. 748164511
e-mail: magda@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-12-31 13:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-31 13:22Aktualizacja dokonana przez:

2014

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Magdalena Tęsna-Pitner
tel. 748164511
e-mail: magda@stoszowice.pl
Data publikacji: 2014-12-31 13:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-31 13:05Aktualizacja dokonana przez:

2015

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-01-08 13:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-30 14:59Aktualizacja dokonana przez:

2015

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Chmiel
tel. 748164538
e-mail: malgorzata.chmiel
Data publikacji: 2015-01-08 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-08 14:01Aktualizacja dokonana przez:

2015

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marci Kozak
tel. 0
e-mail: m.kozak.info@gmail.com
Data publikacji: 2015-01-14 14:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-14 14:21Aktualizacja dokonana przez:

2015

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Magdalena Tęsna-Pitner
tel. 748164511
e-mail: magda@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-01-15 15:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-15 15:19Aktualizacja dokonana przez:

2015

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-01-28 09:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-21 12:17Aktualizacja dokonana przez:

2015

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-01-28 14:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-28 14:20Aktualizacja dokonana przez:

2015

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-11 15:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-11 15:04Aktualizacja dokonana przez:

Wybory Prezydenckie 2015

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-02-13 09:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 09:52Aktualizacja dokonana przez:

2015

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-04-15 13:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-15 13:55Aktualizacja dokonana przez:

2015

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-05-06 12:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-06 12:57Aktualizacja dokonana przez:

ANALIZY AKTUALNOŚCI DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-05-21 11:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-21 11:57Aktualizacja dokonana przez:

Wybory ławników 2016-2019

Informacje dotyczące wyboru ławników na lata 2016-2019

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016/2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich, Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy zwrócił się do Rady Gminy Stoszowice z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:


-Do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich – łącznie 2 ławników, w tym do:

Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 1
Wydział Pracy – 1


    Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania
 co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
    
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na        drogę postępowania sądowego ;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem                   przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;-
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo     ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że      władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55      ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze      środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.), stwierdzające brak  
     przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosownymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu      osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015 roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Stoszowice pok. nr 13 w godzinach od 7: 30 do 14.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.stoszowice.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Informacji związanych z wyborem ławników udziela Jolanta Borgula – tel. 748164513

Rada Gminy Stoszowice dokona wyboru ławników najpóźniej w październiku 2015 r.

                                    Przewodnicząca Rady Gminy
                                    /-/ Aleksandra Tanona

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-05-27 16:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-29 11:47Aktualizacja dokonana przez:

2015

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-06-01 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-01 12:31Aktualizacja dokonana przez:

2015

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-06-24 13:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-24 13:59Aktualizacja dokonana przez:

2015

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-06-24 13:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-24 14:05Aktualizacja dokonana przez:

Wybory uzupełniające do RG 2015

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-06-25 22:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-25 22:18Aktualizacja dokonana przez:

Referendum - 2015

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-06-26 11:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-26 11:32Aktualizacja dokonana przez:

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STOSZOWICE (PGN)

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-07-13 11:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-13 11:24Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenia o naborze

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-07-17 10:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-14 09:27Aktualizacja dokonana przez:

2016

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2015-08-07 09:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-17 12:29Aktualizacja dokonana przez:

Parlamentarne 2015

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-08-26 15:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-26 15:06Aktualizacja dokonana przez:

Interpretacje podatkowe

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-09-30 12:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-30 12:58Aktualizacja dokonana przez:

Gminna Rada Pożytku Publicznego w Stoszowicach

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2015-12-11 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-11 12:30Aktualizacja dokonana przez:

Ochotnicze Straże Pożarne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2016-01-08 10:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-08 10:21Aktualizacja dokonana przez:

2016

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2016-01-08 12:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-09 22:47Aktualizacja dokonana przez:

2016

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2016-01-08 12:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-25 10:45Aktualizacja dokonana przez:

2016

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2016-01-08 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-12 11:38Aktualizacja dokonana przez:

2016

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2016-01-08 12:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-09 23:01Aktualizacja dokonana przez:

Ochotnicze Straże Pożarne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-01-08 12:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 14:49Aktualizacja dokonana przez:

2016

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2016-01-20 16:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-20 16:32Aktualizacja dokonana przez:

2016

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2016-01-27 12:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-06 09:58Aktualizacja dokonana przez:

2016

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2016-02-11 11:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-11 11:06Aktualizacja dokonana przez:

2016

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2016-03-02 12:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-02 12:34Aktualizacja dokonana przez:

2016

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2016-04-18 13:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-18 13:29Aktualizacja dokonana przez:

Konsultacje społeczne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2016-04-22 10:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-22 10:53Aktualizacja dokonana przez:

2016

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2016-04-22 10:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-22 10:53Aktualizacja dokonana przez:

Wybory uzupełniające do RG 2016

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2016-05-11 16:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-18 12:53Aktualizacja dokonana przez:

2016

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2016-05-25 15:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-25 15:28Aktualizacja dokonana przez:

2016

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2016-05-30 10:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-30 10:39Aktualizacja dokonana przez:

2016

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2016-06-06 10:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-06 10:15Aktualizacja dokonana przez:

2017

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Alicja Wolan
tel. 0
e-mail: alicja@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-08-09 14:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-14 13:56Aktualizacja dokonana przez:

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY STOSZOWICE

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Anna Badecka
tel. 0
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl
Data publikacji: 2016-10-13 09:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-13 09:54Aktualizacja dokonana przez:

2017

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-01-09 10:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-31 10:49Aktualizacja dokonana przez:

2017

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-01-13 14:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-18 11:29Aktualizacja dokonana przez:

2017

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-01-18 16:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-24 13:46Aktualizacja dokonana przez:

2017

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-01-18 16:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-22 12:48Aktualizacja dokonana przez:

2017

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-01-18 16:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-03 09:58Aktualizacja dokonana przez:

2017

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-01-19 18:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-19 18:58Aktualizacja dokonana przez:

2017

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-01-19 19:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-17 11:07Aktualizacja dokonana przez:

Plan postępowań o udzielenie zamówień

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Chmiel
tel. 748164538
e-mail: malgorzata.chmiel
Data publikacji: 2017-01-31 17:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-18 07:24Aktualizacja dokonana przez:

2017

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-03-03 10:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-03 10:54Aktualizacja dokonana przez:

Wybory uzupełniające do RG 2017

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-03-10 09:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-10 09:20Aktualizacja dokonana przez:

2017

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-04-07 11:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-03 11:12Aktualizacja dokonana przez:

2017

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-04-07 11:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-03 11:20Aktualizacja dokonana przez:

2017

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-05-09 12:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-09 12:55Aktualizacja dokonana przez:

2017

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-06-28 16:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-28 16:27Aktualizacja dokonana przez:

2018

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2017-08-25 13:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-31 07:37Aktualizacja dokonana przez:

2018

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-01-10 10:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-10 10:36Aktualizacja dokonana przez:

2018

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-01-17 10:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-17 10:29Aktualizacja dokonana przez:

2018

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-01-17 10:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-17 10:29Aktualizacja dokonana przez:

2018

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-01-17 10:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-17 10:30Aktualizacja dokonana przez:

2018

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-01-18 09:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-09 12:59Aktualizacja dokonana przez:

2018

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-01-24 10:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-24 10:36Aktualizacja dokonana przez:

2018

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Małgorzata Kucharska
e-mail: m.kucharska@stoszowice.pl
Data publikacji: 2018-01-24 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-24 13:25Aktualizacja dokonana przez:

2018

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-02-05 14:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-05 14:54Aktualizacja dokonana przez:

2018

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-03-02 14:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-02 14:11Aktualizacja dokonana przez:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Urzędzie Gminy Stoszowice

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej RODO informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych (począwszy od dnia 25 maja 2018 r.):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Stoszowicach z siedzibą w Stoszowice nr 97 tel. 74 81 64 510 fax.: 74 81 81 059 e-mail: gmina@stoszowice.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@koptyra.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:
• Art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na organie administracji publicznej.
• Art. 9 ust.l lit. g RODO
• Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie,
• szczególne przepisy prawa,
5. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak również inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (m.in. zgodnie z instrukcją kancelaryjną),
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie określonym przepisami prawa, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w zakresie określonym przepisami prawa, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawami ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-06-11 10:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-11 10:20Aktualizacja dokonana przez:

2018

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-06-27 15:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-27 15:44Aktualizacja dokonana przez:

2018

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-06-29 14:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-29 14:43Aktualizacja dokonana przez:

2018

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-06-29 14:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-29 14:44Aktualizacja dokonana przez:

Samorządowe 2018

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-08-17 10:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-22 11:51Aktualizacja dokonana przez:

2019

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-20 10:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 10:54Aktualizacja dokonana przez:

Transmisje obrad Rady Gminy

Moduł wyświetlający archiwum transmisji obrad Rady Gminy w Stoszowicach oraz aktualne transmisje.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2018-11-29 05:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-29 05:54Aktualizacja dokonana przez:

2019

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-01-07 20:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-07 20:32Aktualizacja dokonana przez:

2019

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-01-10 17:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-10 17:55Aktualizacja dokonana przez:

2019

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-01-11 14:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-11 14:40Aktualizacja dokonana przez:

2019

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-01-14 14:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-14 14:56Aktualizacja dokonana przez:

Program ochrony środowiska

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-01-23 12:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-23 12:24Aktualizacja dokonana przez:

Plan Gospodarki Odpadami

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-01-23 12:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-23 12:26Aktualizacja dokonana przez:

2019

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-02-14 18:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-28 09:28Aktualizacja dokonana przez:

Parlament Europejski 2019

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-02-27 14:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-13 16:31Aktualizacja dokonana przez:

2019

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-03-04 09:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-04 09:10Aktualizacja dokonana przez:

2019

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-03-04 09:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-04 09:50Aktualizacja dokonana przez:

2019

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-03-14 13:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-24 21:02Aktualizacja dokonana przez:

2019

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-03-26 15:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-26 15:10Aktualizacja dokonana przez:

Archiwum BIP

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-03-28 10:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-28 10:31Aktualizacja dokonana przez:

2019

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-03-29 11:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-29 11:51Aktualizacja dokonana przez:

2019

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-04-05 14:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-05 14:28Aktualizacja dokonana przez:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Ząbkowickiego

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-04-17 08:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-17 08:44Aktualizacja dokonana przez:

2019

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-04-25 10:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-25 10:33Aktualizacja dokonana przez:

Informacje ogólne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-05-23 08:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-23 08:36Aktualizacja dokonana przez:

Nabór kandydatów na ławników w kadencji 2020 - 2023

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Jakub Urbaś
tel. 748164514
e-mail: jakub.urbas@gmail.com
Data publikacji: 2019-06-06 09:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-06 09:15Aktualizacja dokonana przez: