Poniedziałek, 27 czerwiec 2022 
Imieniny:

2021

Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie: zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przez pracowników Urzędu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Stoszowicach regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego tj.  w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłat ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stoszowice w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Stoszowice  

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 2a/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 stycznia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego  na jednego członka gospodarstwa domowego tj. w związku z ubieganiem się przyznanie dofinansowania z narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 08 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie: ustalenia na 2021 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 lutego 2021 r.

w sprawie systemu rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na trenie Gminy Stoszowice w 2021 r. oraz prowadzenie drużyny młodzieżowej na trenie Gminy Stoszowice w 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie udzielenie poręczenia kredytu spółce "Twierdza Srebrna Góra" Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Stoszowice w 2021 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialności pod firmą "Twierdza Srebrna Góra" Sp. z o.o. z siedzibą w Srebrnej Górze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Grodziszczu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Wodociągi Srebrnogórskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Budzowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2020 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 25/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w miesiącu czerwcu oraz grudnia 2021 r. w związku z przypadającymi w soboty świętami

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 30/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie: powoałania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzanie przetargów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistycznej-Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników samorządowych dla pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 marca 2021 r.

w zakresie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia statystycznej liczby dzieci (uczniów) uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Stoszowice od dnia 01 maja 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Stoszowice za 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2020 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Stoszowice za 2020 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. "Aktywne, kreatywne i piękne sołectwo Gminy Stoszowice 2021"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zgody na nadanie nazwy "Działkowca" drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Srebrna Góra.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

arządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 40/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i nieruchomości w Urzędzie Gminy w  Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 43/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na ternie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 44/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 45/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie: przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 48/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania  budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 49/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.  zamówień publicznych i nieruchomości w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do  przeprowadzenia naboru

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 50/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Stoszowicach regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130000,00 zł netto

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 51/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości,  stanowiącej własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 52/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w zakresie kierowanej jednostki.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 54/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2022 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 57/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej sołectwa Grodziszcze.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 60/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 59/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 61/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 października 2021 r.

w zakresie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. "Aktywne, kreatywne i piękne sołectwo Gminy Stoszowice 2021"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 64/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej."

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 69/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 02 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 66/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 70/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia uchwały budżetowej na 2022 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 71/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 69A/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu  uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 72/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia nr 66/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 73/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 75/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 06 grudnia 2021 r.

w sprawie zasad redagowania, przygotowywania oraz przedkładania projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 77/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 06 grudnia 2021 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu do dokonywania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostki samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - " Laboratorium Przyszłości"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 62/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. "Aktywne, kreatywne i piękne sołectwo Gminy Stoszowice 2022"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 67/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie aktualizacji statystycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Stoszowice od dnia 01 listopada 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 68/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Stoszowice od dnia 01 listopada 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 74/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 80/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 84/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia uwagi osoby fizycznej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część A, wyłożonego do publicznego wglądu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 79/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia nr 75/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 89/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 85/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 86/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 87/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 grudnia 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-06-24 10:01:15
  • Licznik odwiedzin: 40680242