Poniedziałek, 27 czerwiec 2022 
Imieniny:

2021

Informacja o wykazie Nr3/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                      Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 13.12.2021 r.  do dnia 03.01.2022 r.   

wywieszono wykaz Nr 3/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowymBudzów:

- działka numer 901 o pow. 2,0300 ha – do użytkowania rolniczego;

Żdanów:

- działka numer 158 o pow. 0,0400 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 173 o pow. 0,4700 ha – do użytkowania rolniczego;

Stoszowice:

- działka numer 252/2 o pow. 0,1900 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 57/2 o pow. 0,4700 ha – do użytkowania rolniczego;

Grodziszcze:

- działka numer 249 o pow. 0,0100 ha – droga dojazdowa do posesji;

Jemna:

- działka numer 154/1 o pow. 0,3128 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 163 o pow. 0,4250 ha – do użytkowania rolniczego;

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                             Paweł Gancarz

 

 

 

 

 

Ankieta dla mieszkańców w ramch perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z przygotowywaniem się Gminy Stoszowice do nowej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 i związaną z tym możliwością pozyskania dla Państwa zewnętrznych źródeł finansowania na realizację projektów inwestycyjnych, przygotowaliśmy ankiety z uprzejmą prośbą o ich wypełnienie.
Zakres tematyczny ankiet został opracowany w oparciu o dane, których obowiązek wyegzekwowania, ustawodawca nałożył na samorząd oraz dane, które pozwolą na zdiagnozowanie i ustalenie najistotniejszych dla Państwa potrzeb i problemów
w następujących zakresach tematycznych:   
1. Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Ankieta dotycząca inwentaryzacji wszystkich źródeł ogrzewania budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych znajdujących się na terenie Gminy Stoszowice.
3. Ankieta dotycząca zainteresowania przyłączem światłowodowym na terenie Gminy Stoszowice
4. Ankieta dotycząca zainteresowania przyłączeniem do sieci gazowej  - ! Uprzejmie informujemy, że ankieta dotycząca zainteresowania przyłączeniem do sieci gazowej jest przeznaczona do wypełnienia przez mieszkańców sołectwa Budzów oraz Stoszowice (ze względu na uwarunkowania techniczne związane z możliwością wykonania infrastruktury gazowej).
Druki ankiet dostępne są:
1) u sołtysów poszczególnych sołectw,
2) w urzędzie Gminy Stoszowice,
3) na stronie internetowej www.stoszowice.pl,

Wypełnione ankiety należy dostarczyć w terminie do 15 grudnia 2021 r. na jeden ze wskazanych sposobów:
1) przekazać do sołtysów,
2) dostarczyć do Urzędu Gminy Stoszowice,
3) przekazać elektronicznie w formie zeskanowanego dokumentu na adres
e-mailowy: gmina@stoszowice.pl
4) pocztą na adres: Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice,

Liczymy na Państwa aktywny udział, z góry dziękujemy za podjęty wysiłek
i wypełnienie ankiet.

Wójt Gminy Stoszowice
(-) Paweł Gancarz

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o naborze wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w sprawie szacowania wartości zwierząt

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, Wójt Gminy Stoszowice informuje, że do 10 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy w Stoszowicach, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r.
w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii
do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Z 2009 r. nr 142 poz. 1161).
Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:
1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy
w gospodarstwie rolnym, lub
5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące
w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy
w gospodarstwie rolnym,
6. mają miejsce zamieszkania na terenie gminy,
– i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.
Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich zwraca uwagę, aby wyznaczeni rzeczoznawcy na co dzień nie mieli styczności z trzodą chlewną.
W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną
w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.
Wniosek powinien zawierać:
1. imię i nazwisko,
2. adres zamieszkania,
3. adres do korespondencji,
4. informacje o wykształceniu.
Do wniosku dołącza się:
1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu
w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.
Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii.
Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej oraz w sekretariacie tut. Urzędu.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja o wywieszeniu wykazu nr 2/2021 - sprzedaż

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia
29 lipca 2021 roku do dnia 19 sierpnia 2021 roku został wywieszony wykaz Nr 2/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/K/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 lipca 2021 roku:

  1. JEMNA – działka nr 268/3 o powierzchni 0,1323 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z wydaną decyzją nr 48/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 roku przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. Forma zbycia: przetarg ustany nieograniczony.
  2. JEMNA – działka nr 268/4 o powierzchni 0,1310 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z wydaną decyzją nr 49/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 roku przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. Forma zbycia: przetarg ustany nieograniczony.
  3. JEMNA – działka nr 268/5 o powierzchni 0,1323 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z wydaną decyzją nr 50/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 roku działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. Forma zbycia: przetarg ustany nieograniczony.
  4. JEMNA – działka nr 268/7 o powierzchni 0,1434 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z wydaną decyzją nr 51/20 o warunkach zabudowy z dnia 17 listopada 2020 roku działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego opcjonalnie z garażem w bryle budynku wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą niezbędną infrastruktura techniczną. Forma zbycia: przetarg ustany nieograniczony.

 

Stoszowice, dnia 29.07.2021 r.

 

WÓJT GMINY STOSZOWICE

Paweł Gancarz

Informacja o wykazie Nr 2/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                      Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 19.07.2021 r.  do dnia 09.08.2021 r.   

wywieszono wykaz Nr 2/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Srebrna Góra:

- działka numer 313 o pow. 0,1342 ha – zabudowana budynkiem byłego kościoła ewangelickiego na prowadzenie działalności statutowej, na cele kulturalne, edukacyjne, oświatowe.

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                           Paweł Gancarz

Informacja o wykazie Nr 1/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

                       Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 10.03.2021 r.  do dnia 31.03.2021 r.   

wywieszono wykaz Nr 1/2021 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Srebrna Góra:

- działka numer 459/7 o pow. 0,0967 ha – obsługa turystyczna Tras Enduro Srebrna Góra w Strefie MTB Sudety;

Przedborowa:

- działka numer 1188/3 o pow. 0,1455 ha – użytkowanie placu zabaw.

 

 

                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                           Paweł Gancarz

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-06-24 10:01:15
  • Licznik odwiedzin: 40678536