Niedziela, 12 lipiec 2020 
Imieniny:

2020

Ogłoszenie o II publicznych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nr 236/5, obręb Grodziszcze i nr 138/6, obręb Przedborowa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędą się II publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

236/5, obręb Grodziszcze

0,1400

SW1Z/00057992/5

20 000,00

 

2 000,00

10:00

2

138/6

obręb Przedborowa

0,1178

SW1Z/00045986/3

16 600,00

1 700,00

10:30

Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

Dla działki ewidencyjnej nr 236/5, obręb Grodziszcze, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 3/19 o warunkach zabudowy z dnia 9 stycznia 2019 roku przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz
z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dla działki ewidencyjnej nr 138/6, obręb Przedborowa, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją 44/08 o warunkach zabudowy z dnia 9 lutego 2009 roku przeznaczona jest pod budowę domu jednorodzinnego z garażem wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 20 kwietnia 2020 r. (włącznie).W tytule przelewu należy podać:

„Wadium na przetarg na działkę nr 236/5, obręb Grodziszcze” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki pierwszej,

„Wadium na przetarg na działkę nr 138/6, ob. Przedborowa” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki drugiej.

Osoba chcąca przystąpić do obu przetargów jest zobowiązana wpłacić wadia dla obu działek osobno.

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym,
  a stanem faktycznym na gruncie.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sadowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój na 1 lub pod numerem telefonu 74 81 64 520.
 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikacje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 25.03.2020 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 114/2 i 114/4, obręb Przedborowa, dz. nr 410/3, ob. Grodziszcze, dz. nr 492, ob. Srebrna Góra

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędą się I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

114/2 i 114/4, obręb Przedborowa

0,1582

(0,0734+0,0848)

SW1Z/00046007/4

16 400,00

 

1 700,00

10:00

2

410/3

obręb Grodziszcze

0,1767

SW1Z/00055693/5

18 680,00

1 900,00

10:30

3

492, obręb Srebrna Góra

0,0292

SW1Z/00040331/2

27 410,00

w tym grunt

8 760,00

2 800,00

11:00

Do ustalonej ceny nieruchomości z rubryk nr 1 i 2 w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

Dla działek ewidencyjnych nr 114/2 i 114/4, obręb Przedborowa, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 41/08 o warunkach zabudowy z dnia 9 lutego 2009 roku przeznaczona jest pod dom jednorodzinny z garażem wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej.

Dla działki ewidencyjnej nr 410/3, obręb Grodziszcze, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją 20/08 o warunkach zabudowy z dnia 27 października 2008 roku przeznaczona jest pod dom jednorodzinny z dopuszczeniem garażu wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej.

Dla działki ewidencyjnej nr 492, obręb Srebrna Góra, Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra, przyjętym uchwałą nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice
z dnia 23 kwietnia 2013 roku (Dz. U. Woj. Dol. z 2013 r., poz. 4639) zgodnie, z którą oznaczona jest na rysunku planu symbolem „MU5” – teren zabudowy mieszkaniowej; strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej; strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej; strefa „OW” ochrony konserwatorskiej i obserwacji archeologicznej; obszary wpisane do rejestru zabytków. Wskazana działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym – komórkami o pow. użytkowej 31 m2.

Mając na uwadze zapisy art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r.; poz. 106) informuję, iż sprzedawana nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i wybrania opodatkowania dostawy nieruchomości, pod warunkiem, że:

- stawający do przetargu jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym;

- wraz z Gminą złoży, przed dniem dokonania dostawy nieruchomości, właściwemu dla stawającego do przetargu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy nieruchomości.

O woli rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT i wybrania opodatkowania dostawy nieruchomości,
w związku ze spełnieniem powyższych warunków, należy poinformować komisję przetargową w momencie otwarcia przetargu, przed rozpoczęciem licytacji nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 22 kwietnia 2020 r. (włącznie).W tytule przelewu należy podać :

„Wadium na przetarg na działkę nr 236/5, obręb Grodziszcze” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki pierwszej,

„Wadium na przetarg na działkę nr 138/6, ob. Przedborowa” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki drugiej.

„Wadium na przetarg na działkę nr 492, ob. Srebrna Góra” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki trzeciej.

Osoba chcąca przystąpić do kilku przetargów jest zobowiązana wpłacić wadia dla każdej działki osobno.

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym,
  a stanem faktycznym na gruncie.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sadowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój na 1 lub pod numerem telefonu 74 81 64 520.
 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikacje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 25.03.2020 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż udziału w nieruchomości nr 73/1, obręb Różana, zabudowana, posesja Różana 17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

(cała działka)

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

Różana 17

73/1, obręb Różana

0,2007

(udział 19/100)

SW1Z/00040551/0

17 080,00

w tym grunt

380 zł

1 700,00

9:30

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 19/100 w działce nr 73/1, obręb Różana oraz budynku Różana 17, w którym mieści się lokal mieszkalny o pow. użytkowej 55,7 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 22,6 m2.

Mając na uwadze zapisy art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r.; poz. 106) informuję, iż sprzedawana nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i wybrania opodatkowania dostawy nieruchomości, pod warunkiem, że:

- stawający do przetargu jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym;

- wraz z Gminą złoży, przed dniem dokonania dostawy nieruchomości, właściwemu dla stawającego do przetargu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy nieruchomości.

O woli rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT i wybrania opodatkowania dostawy nieruchomości, w związku ze spełnieniem powyższych warunków, należy poinformować komisję przetargową w momencie otwarcia przetargu, przed rozpoczęciem licytacji nieruchomości.

Do przetargu mogą przystąpić jedynie pozostali współwłaściciele działki nr 73/1, obręb Różana, na której położony jest budynek Różana 17.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 22 kwietnia 2020 r. (włącznie).W tytule przelewu należy podać :

„Wadium na przetarg na Różaną 17” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym,
  a stanem faktycznym na gruncie.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sadowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój na 1 lub pod numerem telefonu 74 81 64 520.
 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikacje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 25.03.2020 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. ew. nr 114/2 i 114/4, obręb Przedborowa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

114/2 i 114/4, obręb Przedborowa

0,1582

(0,0734+0,0848)

SW1Z/00046007/4

16 400,00

 

1 700,00

10:30

Do ustalonej ceny nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

Dla działek ewidencyjnych nr 114/2 i 114/4, obręb Przedborowa, Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zgodnie z decyzją Nr 41/08 o warunkach zabudowy z dnia 9 lutego 2009 roku przeznaczona jest pod dom jednorodzinny z garażem wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 9 lipca 2020 r. (włącznie).W tytule przelewu należy podać:

„Wadium na przetarg na działki nr 114/2 i 114/4, ob. Przedborowa” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu dla działki z rubryki drugiej.

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów
  i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym,
  a stanem faktycznym na gruncie.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sadowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój na 1 lub pod numerem telefonu 74 81 64 520.
 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikacje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 10.06.2020 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż udziału w nieruchomości nr 73/1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym Różana 17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń odbędzie się II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice:

Lp.

Numer działki i obręb

Powierzchnia w ha

(cała działka)

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (netto)

Wadium w pieniądzu

(zł)

Godzina przetargu

1

Różana 17

73/1, obręb Różana

0,2007

(udział 19/100)

SW1Z/00040551/0

17 080,00

w tym grunt

380 zł

1 700,00

10:00

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 19/100 w działce nr 73/1, obręb Różana oraz budynku Różana 17, w którym mieści się lokal mieszkalny o pow. użytkowej 55,7 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 22,6 m2.

Mając na uwadze zapisy art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t. j. Dz. U. z 2020 r.; poz. 106) informuję, iż sprzedawana nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i wybrania opodatkowania dostawy nieruchomości, pod warunkiem, że:

- stawający do przetargu jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym;

- wraz z Gminą złoży, przed dniem dokonania dostawy nieruchomości, właściwemu dla stawającego do przetargu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy nieruchomości.

O woli rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT i wybrania opodatkowania dostawy nieruchomości,
w związku ze spełnieniem powyższych warunków, należy poinformować komisję przetargową w momencie otwarcia przetargu, przed rozpoczęciem licytacji nieruchomości.

Do przetargu mogą przystąpić jedynie pozostali współwłaściciele działki nr 73/1, obręb Różana, na której położony jest budynek Różana 17.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śląskie, Oddział w Budzowie numer
25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 9 lipca 2020 r.(włącznie).W tytule przelewu należy podać:

„Wadium na przetarg na Różaną 17” oraz imię i nazwisko osoby/osób przystępujących do przetargu

Za datę wpłaty wadium przez uczestnika przetargu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stoszowice.

 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Ząbkowickiego i nie obejmuje okazania przebiegu granic prawnych działki w terenie. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym, a stanem faktycznym na gruncie.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 4. Osoba prawna biorąca udział w przetargu powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
 7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sadowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.
 8. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój na 1 lub pod numerem telefonu 74 81 64 520.
 9. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja
  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz miejscowości, w obrębie której znajduje się nieruchomość, publikacje na stronie Urzędu, Biuletynie Informacji publicznej oraz prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stoszowice, dnia 10.06.2020 r.

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
 • Data aktualizacji: 2020-07-10 22:45:35
 • Licznik odwiedzin: 19526741