Poniedziałek, 27 czerwiec 2022 
Imieniny:

2020

UCHWAŁA NR XIII/94/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Stoszowice i Komisji Rady Gminy Stoszowice na 2020 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XIII/95/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie wystąpienia Gminy Stoszowice z Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XIII/96/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XIII/97/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XIII/98/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XIII/99/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XIII/100/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XIV/101/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XIV/102/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XV/103/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XV/104/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XV/105/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XV/106/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i odnieruchomości od osób fizycznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XV/107/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XV/108/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2020 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/109/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stoszowice za 2019 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/110/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania w spraiwe z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/111/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/112/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/113/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/114/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dodatku energetycznego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/115/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/116/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/117/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/118/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stoszowice, w roku szkolnym 2020/2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVI/119/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace budowlane dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVII/120/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVII/121/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVII/122/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVII/123/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVII/124/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVIII/ 125/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVIII/ 126/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 października 2020 r.

 w sprawie przystąpienia Gminy Stoszowice do prac nad utworzeniem i opracowaniem dokumentów

programowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVIII/ 127/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Ząbkowice Śląskie przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Ząbkowice Śląskie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVIII/ 128/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 października 2020 r.

o zmianie uchwały nr VI/42/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - cześć A

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVIII/ 129/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVIII/ 130/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVIII/ 131/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XVIII/ 132/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy zwanego "Piątka dla zwierząt"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XIX/133/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XIX/134/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymii podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XIX/135/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI /227/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania .

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XX/136/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice na lata 2021 - 2036.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XX/137/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XX/138/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie  zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XX/139/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2021.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XX/140/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XX/141/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - część C.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR XX/142/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego  za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-06-24 10:01:15
  • Licznik odwiedzin: 40680320