Poniedziałek, 27 czerwiec 2022 
Imieniny:

2020

Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania stałej komisji do sprawdzenia spełniania wymagań sanitarnolokalowych w lokalach, w których ma być prowadzony klub dziecięcy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Jemna.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 04 luty 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej sołectwa Przedborowa (uzupełnienie składu osobowego członków Rady Sołeckiej).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 39/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 04 lutego 2020 r

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie głoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenia klubu sportowego na terenie Gminy Stoszowice w 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości i terminy płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie powołania stałej Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej i gospodarstwach domowych w wyniku klęsk żywiołowych na trenie gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 02 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach do dokonywania czynności związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 02 marca 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 15A/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 15B/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 16A/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do  podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w formie prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 17A/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do  podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w formie prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na ternie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu do dokonywania czynności związanych z użyczeniem sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia  lub nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2019 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Wodociągi Srebrnogórskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Budzowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady oraz sposób naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stoszowice w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminą Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 27A/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia statystycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stoszowice od 01 maja 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 27B/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Stoszowice od dnia 01 maja 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach w 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 30/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r., spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 31A/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach do dokonywania czynności związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 31B/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Stoszowice za 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 czerwca 2020 r

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2019 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 czerwca 2020 r

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach w 2020r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 39/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 39A/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania start powstałych w infrastrukturze komunalnej i gospodarstwach domowych w wyniku klęsk żywiołowych na ternie gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położnych w miejscowości Stoszowice , stanowiących własność Gminy Stoszowice oraz ustalenie stawki czynszu. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem  nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 43/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia przedterminowych  wyborów sołtysa w sołectwie Żdanów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 44/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedur realizacji  projektu granatowego pn. "Ziemie Kłodzka - czyste powietrze (wymiana  wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na  terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie,  Radków, Stronie Ślaskie, Stoszowice)"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 45/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie powołania stałej  Komisji do dokonywania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 47/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 46/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do (i z) placówek oświatowych na trenie Gminy Stoszowice w roku szkolnym 2020/2021 oraz w roku szkolnym 2021/2022 - w oparciu o system biletów miesięcznych"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 49/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 50/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 52/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 07 sierpnia 2020 r.

w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 53/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 49/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 54/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia nr 50/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 55/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:  "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.950.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Stoszowice  w 2020 roku, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 56/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 sierpnia 2020 r.

 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 53/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 sierpnia 2020 roku oraz Zarządzenia nr 49/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 57/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 sierpnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 58/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze archiwisty w Urzędzie Gminy Stoszowice oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 sierpnia 2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Stoszowicach dz. nr 741, 739, 321, 330, 723, 725".

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2021 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 64/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie zmiany zrządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej sołectwa Mikołajów (uzupełnienie składu osobowego członków Rady Sołeckiej).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 68/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej sołectwa Stoszowice (uzupełnienie składu osobowego członków Rady Sołeckiej).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 69/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 70/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 71/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 73/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 74/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie powołania stałej Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej i gospodarstwach domowych w wyniku klęsk żywiołowych jak i zdarzeń o takim charakterze na terenie gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 75/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 72/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 76/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia20 października 2020 r.

w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prac społecznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 77/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 78/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Stoszowice od dnia 01 listopada 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 79/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie aktualizacji statystycznej liczby dzieci (uczniów) uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Stoszowice od dnia 01 listopada 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 06 listopada 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 oraz publikacji informacji o terminach konsultacji

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 81/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 09 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 82/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 83/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzeni postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego jak też przeprowadzania wywiadów środowiskowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 84/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzeni postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego jak też przeprowadzania wywiadów środowiskowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 85/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzeni postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego jak też przeprowadzania wywiadów środowiskowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 86/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do realizacji niektórych zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 87/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 88/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Budowa Akademii Nowoczesnego Przedsiębiorcy - Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 90/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 92/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Budowa Akademii Nowoczesnego Przedsiębiorcy - Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 93/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 94/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 95/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 97/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 96/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady oraz sposób naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stoszowice w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 98/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-06-24 10:01:15
  • Licznik odwiedzin: 40679694