Środa, 15 lipiec 2020 
Imieniny:

2020

Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania stałej komisji do sprawdzenia spełniania wymagań sanitarnolokalowych w lokalach, w których ma być prowadzony klub dziecięcy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Jemna.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 04 luty 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej sołectwa Przedborowa (uzupełnienie składu osobowego członków Rady Sołeckiej).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 39/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 04 lutego 2020 r

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie głoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenia klubu sportowego na terenie Gminy Stoszowice w 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości i terminy płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie powołania stałej Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej i gospodarstwach domowych w wyniku klęsk żywiołowych na trenie gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 02 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach do dokonywania czynności związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 02 marca 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 15A/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 15B/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 16A/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydania w tych sprawach rozstrzygnięć

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do  podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w formie prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 17A/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do  podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w formie prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na ternie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu do dokonywania czynności związanych z użyczeniem sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia  lub nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2019 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Wodociągi Srebrnogórskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Budzowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady oraz sposób naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stoszowice w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminą Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 27A/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia statystycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stoszowice od 01 maja 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 27B/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Stoszowice od dnia 01 maja 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach w 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 30/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r., spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 31A/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach do dokonywania czynności związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 31B/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Stoszowice za 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 czerwca 2020 r

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2019 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 czerwca 2020 r

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach w 2020r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 39/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 39A/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania start powstałych w infrastrukturze komunalnej i gospodarstwach domowych w wyniku klęsk żywiołowych na ternie gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położnych w miejscowości Stoszowice , stanowiących własność Gminy Stoszowice oraz ustalenie stawki czynszu. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2020-07-14 21:07:02
  • Licznik odwiedzin: 19580591