Wtorek, 15 październik 2019 
Imieniny:

2019

UCHWAŁA NR IV/20/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stoszowice na rok 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR IV/20/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Stoszowice projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR IV/21/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR UCHWAŁANR IV/22/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 13 lutego 2019 r.

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek dla dzieci

i młodzieży na lata 2019-2023

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR IV/23/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR IV/24/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR IV/25/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie: uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy

aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II - część A

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2019 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR V/27/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 marca 2019 r.

sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2019 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR V/28/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR V/29/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany wyboru metody ustalania za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VI/35/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VI/36/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VI/37/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszcze, nr 3006D, km 5+795 – 6+137, 342 mb; Rudnica, nr 3006 D, km 8+434-9+429, 995 mb; Rudnica, nr 3150 D, km 0+000-0+944, 944 mb; Rudnica – Jemna, nr 3150D, km 1+824 – 2+300, 476 mb; Jemna – Budzów, nr 3150D, km 3+350 – 5+ 628, 2278 mb [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r., intensywne opady deszczu maj i czerwiec 2018 r.]”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VI/38/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszcze, nr 3006D, km 5+795 – 6+137, 342 mb; Rudnica, nr 3006 D, km 8+434-9+429, 995 mb; Rudnica, nr 3150 D, km 0+000-0+944, 944 mb; Rudnica – Jemna, nr 3150 D, km 1+824 – 2+300, 476 mb; Jemna – Budzów, nr 3150 D, km 3+350 – 5+ 628, 2278 mb [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r., intensywne opady deszczu maj i czerwiec 2018 r.]”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VI/39/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VI/40/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VI/42/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra – część A

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie Statutu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VI/44/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie odwołania i wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VII/45/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VII/46/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VII/47/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw w sprawie uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VII/48/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa w roku 2019 na terenie wsi Lutomierz – Kolonia.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VII/49/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VII/50/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Budzów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VII/51/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mikołajów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żdanów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VII/54/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Jemna

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VII/55/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rudnica

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VII/56/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Grodziszcze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VII/57/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lutomierz

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VII/58/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Przedborowa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VII/59/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Różana

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VIII/60/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stoszowice za rok 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VIII/61/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VIII/62/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za wykonanie budżetu Gminy za 2018 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VIII/63/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VIII/64/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VIII/65/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VIII/66/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VIII/67/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR VIII/68/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR IX/69/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA NR IX/70/2019 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2019-10-09 11:55:30
  • Licznik odwiedzin: 15172289