Sobota, 20 kwiecień 2019 
Imieniny:

2019

Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 stycznia 2019 r.

W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Stoszowice na 2019 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 stycznia 2019 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla obszaru strefy aktywności gospdoarczej we wschodnioej częsci wsi Stoszowice II - częśc A

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk urzędu w Urzędzie Gminy Stoszowice oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2019 r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 lutego 2019 r.

W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 lutego 2019 r.

W sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2010 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22lutego 2019 r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie Gminy Stoszowice w 2019 r. oraz prowadzenie drużyny młodzieżowej na terenie Gminy Stoszowice w 2019 r. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice oraz ustalenia stawki czynszu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Mikołajów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Budzów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Różana

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Przedborowa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lutomierz

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Rudnica

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Żdanów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Jemna

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Grodziszcze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia dokumentacji z wyborów uzupełniających - odpowiednio archiwizacji i brakowania dokumentacji wyborów i referendów gminnych przeprowadzonych w toku kadencji 2014 - 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie powołania stałej komisji do spraw brakowania kopii protokołów z referendów i wyborów powszechnych organów państwowych, organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz wójta, a także wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej odbywających się na ternie Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania i likwidacji oraz powalania Komisji ds. likwidacji pieczęci

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej pionującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów Statutów Sołectw z mieszkańcami jednostek pomocniczych gminy, których one dotyczą. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie wydzielenia z mieszkalnego zasobu Gminy Stoszowice mieszkania chronionego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w tym wysokości opłat za przygotowanie posiłków w Przedszkolu Publicznym w Przedborowej z oddziałami zamiejscowymi w Grodziszczu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Wodociągi Srebrnogórskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Budzowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2018 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2019-04-18 14:33:24
  • Licznik odwiedzin: 13114831