Poniedziałek, 27 czerwiec 2022 
Imieniny:

2016

Uchwała Nr XII/90/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 22 stycznia 2016r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z filiami w Przedborowej oraz Stoszowicach i nadania statutu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XII/91/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 22 stycznia 2016r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w miejscowości Przedborowa i nadania statutu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XII/92/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 22 stycznia 2016r.

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na trenie Gminy Stoszowic oraz określenia granic ich obwodów.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XII/93/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 22 stycznia 2016r.

W sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XII/94/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 22 stycznia 2016r.

W sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Stoszowice jest organem prowadzącym

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XII/95/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 22 stycznia 2016r.

W sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XII/96/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 22 stycznia 2016r.

W sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XII/97/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 22 stycznia 2016r.

O przystąpieniu do sporządzenia ”Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XII/98/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 22 stycznia 2016r.

W sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Stoszowice”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIII/99/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 lutego 2016r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIII/100/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 lutego 2016r.

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIII/101/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 lutego 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIII/102/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 lutego 2016r.

W sprawie: wstępnej lokalizacji nowego przystanku „na żądanie” w miejscowości Budzów

Uchwała Nr XIII/103/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 lutego 2016r.

W sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku „na żądanie” w miejscowości Stoszowice, gmina Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIII/104/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 lutego 2016r.

W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowic w 2016roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIII/105/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 lutego 2016r.

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Stoszowic nieruchomości położonej w miejscowości Rudnica

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIII/106/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 lutego 2016r.

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabyci przez gminę Stoszowic nieruchomości położonej w miejscowości Budzów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIII/107/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 lutego 2016r.

W sprawie wystąpienie z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o zmian urzędowych nazw i rodzaju miejscowości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIII/108/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 lutego 2016r.

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIII/109/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 lutego 2016r.

o w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Stoszowice na 2016rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIII/110/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 lutego 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIII/111/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 lutego 2016r.

W sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Stoszowice jest organem prowadzącym

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIV/112/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2016r.

W sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIV/114/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2016r.

W sprawie wyodrębnienia środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIV/115/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2016r.

W sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIV/116/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2016r.

W sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIV/118/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2016r.

O zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 15 kwietnia 2016r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XV/120/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 15 kwietnia 2016r.

W sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2016r. znak: NK – N.4131.124.2.2016KW

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIV/113/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2016r.

W sprawie zmiany budżetu gmina na rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIV/117/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2016r.

W sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Stoszowice jest organem prowadzącym.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 maja 2016r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XV/122/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XV/123/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 maja 2016r.

W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XV/124/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 maja 2016r.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategia Rozwoju Gminy Stoszowice na lata 2016-2021”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XV/125/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 maja 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stoszowice. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XV/126/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 8 czerwca 2016r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY STOSZOWICE realizowanych w ramach projektu „Program Rewitalizacji dla gminy Stoszowice”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2015 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Stoszowice za rok 2015 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Stoszowice na lata 2016-2021”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stoszowice na lata 2016-2022  

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stoszowice na lata 2016-2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XIX/133/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 6 lipca 2016r.

w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice” 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 19 sierpnia 2016r.

sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 19 sierpnia 2016r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 12 września 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 12 września 2016r.

Zmiany budżetu gminy na rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 12 września 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Stoszowic a Gminą Ząbkowice Śląskie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 12 września 2016r.

w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Ząbkowice Śląskie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXII/140/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 września 2016r.

O zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXII/141/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 września 2016r.

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 października 2016r.

w sprawie dopłat taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 października 2016r.

w sprawie: zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Lutomierz”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIII/144/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 października 2016r.

w sprawie: zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Budzów”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 października 2016r.

w sprawie: zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Srebrna Góra”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIII/146/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 października 2016r.

w sprawie: zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rudnica”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 października 2016r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 października 2016r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 października 2016r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 października 2016r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowych nazw o rodzaju miejscowości. 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 października 2016r.

O uchylenie uchwały nr iv/28/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przedborowa i Różana.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 października 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 października 2016r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 października 2016r.

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 października 2016r.

O przystąpieniu do sporządzenia zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 października 2016r.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla gminy Stoszowice” 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIV/157/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 18 listopada 2016r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIV/158/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 18 listopada 2016r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXIV/159/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 18 listopada 2016r.

w sprawie zgody na przejęcie przez Gminę Stoszowice, zadania Województwa Dolnośląskiego pod nazwą: „Przebudowa drogi  wojewódzkiej nr 385 w granicach obszaru Pomnika historii Twierdzy Srebrna Góra” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXV/160/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXV/161/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXV/162/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXV/163/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2017.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXV/164/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie opłaty prolongacyjnej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla gminy Stoszowice”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXV/166/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jemna

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jemna

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXV/168/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXV/170/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXV/171/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie bonifikaty od cny sprzedaży lokalu mieszkalnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-06-24 10:01:15
  • Licznik odwiedzin: 40679128