Poniedziałek, 27 czerwiec 2022 
Imieniny:

2014

Uchwała XXXVI/223/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłki lub żywności i pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXVI/224/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXVI/225/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gmina na 2015 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXVI/226/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXVI/227/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu, flagi i baneru Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXVI/228/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXVI/229/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXVII/230/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXVII/231/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXVII/232/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 9 kwietnia 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXVII/233/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXVII/234/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXVII/235/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/192/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXVII/236/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Stoszowice Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Budowa chodnika w miejscowościach Stoszowice - Budzów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385" w ramach "Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXVIII/237/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXVIII/238/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gmina na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXVIII/239/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozi finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXVIII/240/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXVIII/241/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIX/242/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem budżetu gminy Stoszowice za 2013 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIX/243/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIX/244/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIX/245/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIX/246/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadania własnego gminy obejmującego sprawy wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz o sposobie ustalania cen za usługi o charakterze użyteczności publicznej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIX/247/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2014 r.

enia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIX/248/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Stoszowice dla Powiatu Ząbkowickiego w ramach realizacji zadania "Przebudowa trzech odcinków chodznika dla pieszych w miejscowościach: Przedborowa, Lutomierz i Grodziszcze"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIX/249/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIX/250/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIX/251/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 czerwca 2014 r. znak: NK - N.4131.124.2.2014.RB

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XL/252/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XL/253/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XL/254/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 września 2014 r.

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obrębu Jemna w gminie Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XL/255/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/240/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XL/256/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XL/257/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XL/258/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 sierpnia 2014 r. znak: Pa 36/14

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XLI/259/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XLI/260/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XLI/261/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XLI/262/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XLI/263/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 listopada 2014 r

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice wraz ze zmianami oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XLI/264/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

____________________________________________________

Uchwała I/1/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała I/2/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała I/3/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała I/4/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała I/5/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania członków Komisji Budżetowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała I/6/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała I/7/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała I/8/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała I/9/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Turystyki i Rozwoju Gospodarczego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała I/10/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Turystyki i Rozwoju Gospodarczego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała I/11/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014

W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014

o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr II/18/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr II/19/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014

W sprawie wytypowania przedstawicieli do reprezentowania Gminy Stoszowice w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr II/20/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014

O zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr II/21/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014

w sprawie wpisania do projektów rządowych przygotowania i budowy drogi ekspresowej S8 z Wrocławia (Magnice) przez Kłodzko do Boboszowa (granica państwa)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2014

W sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice” części obrębu geodezyjnego wsi Przedborowa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-06-24 10:01:15
  • Licznik odwiedzin: 40678560