Poniedziałek, 27 czerwiec 2022 
Imieniny:

2014

Zarządzenie 01/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie 02/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 03/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 04/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Stoszowice na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 05/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 06/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 07/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 08/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie gminy Stoszowice oraz organizację zajęć sportowych dla młodzieży w 2014 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 09/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia na 2014 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 10/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oponiującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Stoszowice w 2014 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 11/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówień publicznych o wartości powyżej 14 000 euro

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 12/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 13/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice w 2014 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 14/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 15/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Forteczny Park Kulturowy" Sp. z o. o. z siedzibą w Srebrnej Górze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 16/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Stoszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 17/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 18/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 19/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 20/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 21/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publiczncyh Gminy Stoszowice w 2014 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 22/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 marca 2014 w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 23/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Rudnica, Jemna i Żdanów, stanowiących własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 24/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie uchylenia w części zarządzenia nr 18/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 25/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na opracowanie projektu herbu, flagi i baneru Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 26/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2013 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 27/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 28/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 29/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 31/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 32/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki "Wodociągi Srebrnogórskie" Sp. z o. o. w Budzowie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 33/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Stoszowice do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz prowadzenia spraw związanych z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców niepełnosprawnych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 34/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Stoszowice do wykonywania czynności związanych z organizacją głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 35/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Stoszowice do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 36/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 37/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji wyborczej w celu wyboru przedstawiciela załogi dokonującego w imieniu załogi uzgodnień z pracodawcą w zakresie prowadzonej przez pracodawcę działalności socjalnej oraz ustalenia terminu wyboru

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 38/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny obiektów hotelowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 39/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 40/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 41/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu Obwodowych Komicji Wyborczych w Gminie Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 42/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 43/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracowników Urzędu Gminy Stoszowice w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy w dniu 3 maja 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 45/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 46/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 47/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2013 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 48/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 49/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania dokumentacji dotyczących odwołania organów samorządu terytorialnego, przed upływem kadencji w latach 2010-2014 przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 50/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 15 maja 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 51/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 52/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Stoszowice za 2013 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 53/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 54/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 55/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Przedborowa, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 56/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na "Najładniejsze posesje oraz najbardziej zadbane przestrzenie publiczne w Gminie Stoszowice w roku 2014"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 21A/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Wodociągi Srebrnogórskie" Sp. z o. o. z siedzibą w Budzowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 44/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 57/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Wodociągi Srebrnogórskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Budzowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23.09.2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na "Najlepsze tłumaczenie wiersza "Die Augen Meines Kindes""

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie Nr 78/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 03.09.2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Stoszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie Nr 88/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie Nr 89/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 października 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie Nr 90/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 października 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do wykonywania czynności związanych z organizacją głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie Nr 93/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 6/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie Nr 105/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 6/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Stoszowicach, w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie 107/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice" części obrębu geodezyjnego wsi Przedborowa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr30/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31.03.2014r

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr58/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11.06.2014r

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr59/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11.06.2014r

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr60/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25.06.2014r

W sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Przedborowa, stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr61/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30.06.2014r

W sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr62/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30.06.2014r

W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia spraw z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr63/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15.07.2014r

W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr64/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15.07.2014r

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr65/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15.07.2014r

W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr66/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17.07.2014r

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok instytucji kultury – Gminnej biblioteki Publicznej w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr67/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23.07.2014r

W sprawie prowadzenia instruktażu stanowiskowego z zakresu BHP

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr68/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23.07.2014r

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr69/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31.07.2014r

W sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych prze kierowników gminnych jednostek budżetowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr70/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31.07.2014r

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr71/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05.08.2014r

W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr72/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 06.08.2014r

W sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na 2015 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr73/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 06.08.2014r

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr74/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11.08.2014r

W sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr75/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 12.08.2014r

W sprawie rezygnacji w prawa pierwokupu nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr76/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 06.08.2014r

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr77/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 03.09.2014r

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr79/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 08.09.2014r

W sprawie powołania komisji przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr80/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23.09.2014r

W sprawie przyjęcia regulaminu na „Najlepsze tłumaczenie wiersza” Die Augen meines Kinder

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr81/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 24.09.2014r

W sprawie powołania komisji konkursowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr83/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30.09.2014r

W sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr84/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30.09.2014r

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 87/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 października 2014roku

W sprawie: przeznaczenia do wynajmu nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra, stanowiącej własność Gminy Stoszowice oraz ustalenia stawki

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 91/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 października 2014roku

Do prowadzenia czynności losowania składów obwodowych komisji wyborczych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 91a/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 20 października 2014roku

W sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Stoszowicach.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 92/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 października 2014roku

W sprawie: obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Stoszowice w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy w dniu 1 listopada 2014.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 95/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 października 2014roku

W sprawie: wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 96/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 października 2014roku

W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2014.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 97/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 października 2014roku

W sprawie: powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Stoszowice i Wójta Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 98/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 listopada 2014roku

W sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 99/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 13 listopada 2014roku

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 100/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 18 listopada 2014roku

W sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 101/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 listopada 2014roku

W sprawie: odwołania Zastępcy Wójta Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 103/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 listopada 2014roku

W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 104/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 grudnia 2014roku

W sprawie: ustalenia regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 104a/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 3 grudnia 2014roku

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 106/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 16 grudnia 2014roku

W sprawie: powołania Komisji ds. umorzeń, ulg, odrodzeń i rozkładani na raty podatków, opłat…

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 108/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2014roku

W sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu na „ Nową nazwą Biuletynu Informacyjnego Gminy Stoszowice”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 109/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2014roku

W sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu na „Hasło/slogan promujące Gminę Stoszowice”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 110/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2014roku

W sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 112/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2014roku

W sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Gminie Stoszowice za rok 2014.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 113/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2014roku

W sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 102/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 listopada 2014roku

W sprawie: ustalenia stawki czynszu na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność gminy Stoszowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 103a/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 grudnia 2014r.

W sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stoszowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zarządzenie nr 111/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 31 grudnia 2014r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-06-24 10:01:15
  • Licznik odwiedzin: 40681013