Poniedziałek, 27 czerwiec 2022 
Imieniny:

2013

Uchwała XXV/161/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXV/162/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXV/163/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie: rozszerzenia przedmiotu działalności Fortecznego Parku Kulturowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Srebnej Górze oraz przeklasyfikowanie kodów PKD-2004 na PKD-2007

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXV/164/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stoszowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXVI/165/2013 z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXVI/166/2013 z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przedborowa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXVI/167/2013 z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr X/56/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania składników Mienia Sołeckiego Srebrna Góra.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXVII/168/2013 z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXVII/169/2013 z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXVII/170/2013 z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXVII/171/2013 z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Doroty Wild na działalność Wójta Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXVII/172/2013 z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Stoszowice Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa chodnika w m. Stoszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385" w ramach "Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich".

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXVIII/173/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXVIII/174/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXVIII/175/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXVIII/176/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXVIII/177/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIX/178/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIX/179/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIX/180/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIX/181/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stoszowice do Programu Odnowy Wsi Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXIX/182/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXX/183/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykoniania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2012.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXX/184/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXX/185/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXX/186/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXX/187/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXX/188/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXX/189/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXI/190/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXI/191/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nierychomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXI/192/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXI/193/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXII/194/2013 z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXII/195/2013 z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXII/196/2013 z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu "Dolnoślązak umie pływać" oraz dofinansowania kosztów realizacji przedmiotowego projektu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXII/197/2013 z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w zakresie realizacji "Programu odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013 - 2016" oraz dofinansowania kosztów realizacji przedmiotowego Programu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXII/198/2013 z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXII/199/2013 z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Stoszowice"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXII/200/2013 z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice w 2013 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIII/201/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIII/202/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIII/203/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIII/204/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmianw wieloletniej prognozie finansowiej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIII/205/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIII/206/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIII/207/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIII/208/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIII/209/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIII/210/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu "Dolnoślązak umie pływać" oraz dofinansowania kosztów realizacji przedmiotowego projektu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIII/211/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. na realizację Programu odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013 - 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXIV/212/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXV/213/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXV/214/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXV/215/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXV/216/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXV/217/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXV/218/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stoszowice na lata 2012 - 2032

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXV/219/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXV/220/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek diet dla radnych i sołtysów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXV/221/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Uchwała XXXV/222/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. znak: NK - N.4131.124.5.2013.RB

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-06-24 10:01:15
  • Licznik odwiedzin: 40680572