Poniedziałek, 27 czerwiec 2022 
Imieniny:

Petycje

PETYCJE
- informacje podstawowe

dotyczące zasad wnoszenia i trybu postępowania

 

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 870).

 

II. Podmiot wnoszący petycję:

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku
z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Petycja może być złożona w interesie:

1)  publicznym;

2)  podmiotu wnoszącego petycję;

3)  podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

III. Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

IV. Forma i treść petycji:

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

1)      oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2)      wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3)      oznaczenie adresata petycji;

4)      wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składającego petycję w interesie podmiotu trzeciego.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja jest wolna od opłat.

 

  1. V.    Zasady rozpatrywania petycji:

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia, autor petycji jest informowany w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Petycje 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Petycje 2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Petycje 2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice
97 57-213 Stoszowice woj. dolnośląskie
tel (0-74) 816 45 10; fax (074) 818 10 59
NIP: 887-10-03-342; REGON 000544705
e-mail : gmina@stoszowice.pl
Sekretariat gmina@stoszowice.pl 074 816 45 10 
Sekretarz sekretarz@stoszowice.pl 074 816 45 11
Wójt wojt@stoszowice.pl 074 816 45 19
Skarbnik skarbnik@stoszowice.pl 074 816 45 15
Informatyk info@stoszowice.pl 074 816 45 14
  • Data aktualizacji: 2022-06-24 10:01:15
  • Licznik odwiedzin: 40680955